Lista aktualności Lista aktualności

Informacja w sprawie Puszczy Bukowej

W związku z kolejnymi informacjami dotyczącymi gospodarki leśnej prowadzonej przez Nadleśnictwo Gryfino na terenie Puszczy Bukowej, pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informujemy:

1. Tak, jak było to już niejednokrotnie nadmieniane, obalanie wybranych drzew o "charakterze biocenotycznym" nie jest sprzeczne z zapisami obowiązującego prawa.

Szerzej o sprawie pisaliśmy TU (Przed dokonaniem oceny sytuacji prosimy o zapoznanie się z zapisami wskazanych tu aktów prawnych, na mocy których dokonuje się obalania drzew tej kategorii, a które to akty prawne są niezmiernie rzadko przytaczane w toczących się dyskusjach poruszających przedmiotową tematykę)

Przypominamy, iż istotnym obowiązkiem zarządcy lasów wielofunkcyjnych – godzących potrzeby społeczne i przyrodnicze  (Puszczy Bukowej również) jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z ich uroków oraz tych, którzy na co dzień w lesie pracują. To nie jest wymówka i pretekst do wycinek, który jest niejednokrotnie i niezgodnie z prawdą przytaczany. Nie każde drzewo biocenotyczne można pozostawać na gruncie „stojąc”, bo zagrożenie płynące z ewentualnych szkód w życiu, zdrowiu lub mieniu osób, które mogłyby ucierpieć na skutek obłamania konarów lub obalenia drzewa jest zawsze tragiczne w skutkach. Takie stwarzające zagrożenie drzewa powala się i wszędzie, gdzie to możliwe pozostawia do naturalnego rozkładu.

Oddział 245 Leśnictwa Klucz:

Prosimy o uważne przyglądanie się Puszczy w trakcie spacerów. W każdym fragmencie podlegającym użytkowaniu gospodarczemu (tzw. rębnie) odnaleźć można poza licznymi wywrotami czy tzw. „złomami” (drzewa połamane) drzewa oznaczone literką E (ekologiczne), które każdy gospodarujący tu leśniczy pozostawia jako tzw. „depozyt biocenotyczny”. To drzewa stojące oraz leżące w różnym stopniu rozkładu i w różnej postaci (w całości, we fragmentach – w zależności od możliwości na gruncie). Koszty zabiegów, których celem jest tworzenie takich „depozytów martwego drewna” ponoszone są w całości przez nadleśnictwo. Trudno zatem mówić o zachłannym działaniu nadleśnictwa nastawionym wyłącznie na zysk z eksploatacji drzewostanów Puszczy Bukowej. Na każdej z przywołanych powierzchni pozostawia się również tzw. „biogrupy” czyli fragmenty powierzchni, które nie podlegają użytkowaniu.

Pamiętajmy, że m.in. zgodnie z zapisem § 36. Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa (Zasady udostępniania wydzielonych obszarów dla celów turystycznych i rekreacyjnych) […]  Do celów turystycznych i rekreacyjnych udostępnia się cały obszar Parku z wyjątkiem terenów objętych zakazem wstępu na podstawie przepisów szczególnych, takich jak: obszary rezerwatów poza szlakami turystycznymi, uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska strumieni i potoków, obszary zagrożone erozją, obszary, na których wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna, obszary objęte polowaniami zbiorowymi [...]

2. Na terenie Puszczy Bukowej nie prowadzi się wycinki drzew pomnikowych. W szczególnych i mających uzasadnienie przypadkach (znów odwołujemy się do bezpieczeństwa publicznego) powala się drzewa mogące posiadać rozmiary zbliżone do rozmiarów drzew pomnikowych. Decyzja o dalszym postępowaniu z drzewami tego typu jest zgodna z zasadami przytoczonymi powyżej. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo publiczne rozpatrujemy nie tylko w kontekście bezpieczeństwa ruchu turystycznego ale również w odniesieniu do bezpieczeństwa osób realizujących gospodarkę leśną. Zgodnie z zapisami  § 33 "Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej" [...] Na działkach rębni złożonych i w cięciach przedrębnych należy w pierwszej kolejności usunąć drzewa trudne (złomy, wywroty, drzewa hubiaste, drzewa ze złamanymi, zwisającymi gałęziami itp.) [...]. Usuwanie takich drzew jest usankcjonowane prawnie. Dalszy sposób postępowania z drzewami o tym charakterze, przyjęty w Nadleśnictwie Gryfino jest zgodny z zapisami przywołanymi powyżej.

3. Informacja o „zabieraniu” się nadleśnictwa za wyręby najstarszych buków o wymiarach pomnikowych jako efektu zaplanowanego zwiększenia pozyskania w Puszczy Bukowej jest niezgodna z prawdą. Tak przytoczona informacja sugeruje, że pozyskanie drewna to wyłącznie działanie nacechowane chęcią osiągania zysków za wszelką cenę.

Szerzej o sprawie pisaliśmy TU (Przed dokonaniem oceny sytuacji prosimy o zapoznanie się z zawartymi w artykule informacjami, opartymi na Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Gryfino na lata 2017-2026)

Mówiąc o wyjątkowo cennym, przyrodniczym charakterze Puszczy Bukowej nie wspomina się o fakcie, że od dziesięcioleci las ten podlega rozmaitym formom użytkowania, godzącego zapotrzebowanie społeczne na surowiec drzewny i potrzeby przyrodnicze. Użytkowanie to ma właściwy charakter, bo tylko taki pozwala dziś na określenie puszczy mianem „Przyrodniczej Perły”. Brak jest również wzmianki o tym, że ogromne środki finansowe wracają do puszczy na m.in. pielęgnację i ochronę jej drzewostanów, turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie, edukację czy prace porządkowe, efektem których są zbierane góry odpadów. Brak jest również informacji o działaniach nadleśnictwa związanych ze sposobami ochrony bioróżnorodności puszczy, powierzchniach, na których zaniechano gospodarki leśnej tworząc tzw. "ekosystmy referencyjne", o których to pisaliśmy TU.

Nie wspomina się również o bujnie rosnących, nowych pokoleniach bukowego lasu i przemianie pokoleń, z którą związane jest pozyskanie drewna. My wspominaliśmy o tym TU (Przed dokonaniem oceny sytuacji prosimy o zapoznanie się z zawartymi w artykule informacjami)

Nie można siedząc przy drewnianym stole kreślić na papierze niesprawiedliwych słów pod adresem tych, dzięki którym drewno jest dziś dostępne, a metody jego udostępnienia społeczeństwu sprawiają, że nadal chętnie do lasu (Puszczy Bukowej) wracamy i cieszymy się jego (jej) wartością przyrodniczą.