Lista aktualności Lista aktualności

Pracowity miesiąc Straży Leśnej

Kolejne kary za nielegalną jazdę po Puszczy Bukowej

Bez względu na ilość informacji i ostrzeżeń dotyczących zakazów poruszania się pojazdami silnikowymi po terenie Puszczy Bukowej miłośnicy tej formy aktywności nadal ryzykują. W trakcie wspólnych działań prewencyjnych przeprowadzonych w ciągu ostatniego miesiąca ujęto kolejnych amatorów nielegalnych rajdów. W działania gryfińskiej Straży Leśnej włączyły się jednostki sąsiadujących nadleśnictw Trzebież i Kliniska. Skorzystano również z pomocy grupy interwencyjnej Straży Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Celem patroli było przeciwdziałanie nieuprawnionym wjazdom pojazdami silnikowymi na tereny leśne Puszczy Bukowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, przede wszystkim wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych. Obszar Puszczy Bukowej jest jednym z najważniejszych kompleksów leśnych województwa wykorzystywanych do celów turystyki i rekreacji. Urozmaicona rzeźba terenu przyciąga także spragnionych sporych dawek adrenaliny. Nie trudno zatem o sytuacje, w których piesi i rowerzyści stają oko w oko z pojazdami (przede wszystkim motorami czy quadami), których użytkownicy wykorzystując m.in. szlaki turystyczne oraz kręte ścieżki stwarzają realne niebezpieczeństwo. Uwzględniając styl jazdy, prędkość oraz charakter dróg nie trudno o wypadek. Puszcza Bukowa to również obszar Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”. Nielegalne poruszanie się pojazdami silnikowymi dotyczy również terenu tutejszych rezerwatów przyrody. Konsekwencją tego jest często, nie tylko łamanie przepisów ustawy o lasach ale również m.in. ustawy o ochronie przyrody.

Mimo, że konieczność podejmowania interwencji maleje przypominamy, że za nielegalne poruszanie się pojazdami silnikowymi po obszarach leśnych, na których obowiązuje zakaz wjazdu* przewidziana jest kara w postaci:

- mandatu karnego Straży Leśnej w wysokości do 1 000 zł i dodatkowo

- mandatu karnego od funkcjonariuszy policji w wysokości do 1 000 zł

oraz skierowanie wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co skutkuje karą w wysokości do 3500 zł.

Poruszanie się pojazdami bez homologacji, tablicy rejestracyjnej, a przede wszystkim bez ważnego ubezpieczenia OC skutkuje skierowaniem wniosków do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W myśl zapisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.) posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. A zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym wszędzie tam, gdzie może dojść do szkody materialnej i niematerialnej osoby trzeciej, tj. w miejscu ogólnodostępnym (jak w przypadku lasów państwowych), posiadacz pojazdu ma obowiązek ubezpieczyć się od szkód powstałych w związku z ruchem tego pojazdu.

Przy zbiegu wszystkich okoliczności kara finansowana może wynieść ponad 5 000 zł, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatów sprawa kierowana jest do sądu.

*Przypominamy, iż w myśl art. 29 Ustawy o lasach […] ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb […]