Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko referenta/specjalisty ds. administracyjnych w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Gryfino

Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino,

ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino,

tel. +48 91 416 20 71, e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Adresaci naboru:

- rekrutacja skierowana jest do pracowników aktualnie zatrudnionych w PGL LP.

- opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

- koordynacja obiegu dokumentów za pośrednictwem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, w tym m.in.:

- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do nadleśnictwa,

- przekazywanie zarejestrowanych wpływów do dekretacji,

- obsługa składów chronologicznych, rejestrowanie korespondencji wychodzącej, nadzorowanie obiegu i ekspedycji korespondencji i paczek na zewnątrz jednostki oraz rozliczanie usług pocztowych;

- telefoniczna obsługa sekretariatu;

- prowadzenie terminarza nadleśniczego spraw szczególnie ważnych;

- prowadzenie archiwum zakładowego;

- organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia w prasę (prenumeraty), książki, kalendarze;

- organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia w artykuły i materiały biurowe na potrzeby biura;

- organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia w pieczęci i pieczątki;

- organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia w pozostałe niezbędne materiały i artykuły niezbędne do technicznej, logistycznej i konsumpcyjnej obsługi biura;

- obsługa konsumpcyjna w służbowych działaniach nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, kontrolujących i gości nadleśnictwa;

- przygotowywanie i opracowywanie dokumentów, analiz bezpośrednio związanych z zakresem obowiązków.

Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

- wykształcenie średnie lub wyższe i 1 rok pracy,

- biegła znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook) oraz obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP),

- znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,

- znajomość specyfiki działalności LP w obszarze zadań przewidzianych do realizacji na zajmowanym stanowisku,

- predyspozycje osobowe: zdolności organizacyjne i interpersonalne, zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu oraz otwartość, komunikatywność, wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi i odporność na stres.

Oferowane warunki:

- umowa o pracę – na czas określony, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony na stanowisku referent/specjalista (stanowisko uzależnione jest od doświadczenia zawodowego/stażu pracy),

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:00-15:00),

- praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,

- świadczenia socjalne i zdrowotne.

Miejsce wykonywania pracy: siedziba Nadleśnictwa Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,

- CV  zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),    

- kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),

- klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),

do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.07.2020 r., do godz. 15:00:

- osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfino,
ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

- elektronicznie, na adres: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl,

- pocztą tradycyjną na adres: Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko referenta/specjalisty ds. administracyjnych w dziale administracyjno-gospodarczym”.

Informacje dodatkowe:

- złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów,

- Nadleśnictwo Gryfino informuję, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty będą trwale zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny,

- Nadleśnictwo Gryfino nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Katarzyna Jędrzejak – Starszy specjalista ds. pracowniczych.

Załączniki do ogłoszenia:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP,

Klauzula informacyjna RODO.