Lista aktualności Lista aktualności

Powołano nową Radę Naukowo-Społeczną

Dyrektor generalny Lasów Państwowych, na wniosek dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, powołał Radę Naukowo-Społeczną LKP „Puszcze Szczecińskie”

Inauguracyjne posiedzenie nowego składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" odbyło się 11 października 2018 r. w Ośrodku Edukcji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach. Kadencja obecnej Rady trwać będzie do 2022 roku. W skład Rady powołanych zostało 17 osób - przedstawicieli lokalnych samorządów, stowarzyszeń, przemysłu drzewnego, środowisk naukowych, oświaty i instytucji odpowiedzialnych za ochronę zasobów przyrodniczych. Przewodniczącym Prezydium Rady został  prof. dr hab. Ignacy Korczyński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dr inż. Grzegorz Nowak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, natomiast sekretarzem – dr Tadeusz Leśnik z Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej  w Zalesiu.

Rada Naukowa-Społeczna jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji zadań podejmowanych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie". Podczas czwartkowego spotkania członkowie Rady, po wysłuchaniu sprawozdań kierowników jednostek wchodzących w skład LKP „Puszcze Szczecińskie” (Lasów Miejskich miasta Szczecina oraz nadleśnictw: Gryfino, Kliniska i Trzebież) pozytywnie zaopiniowali działania w zakresie gospodarki leśnej, działalności edukacyjnej, turystycznego udostępniania lasu i ochrony przyrody planowane do realizacji w 2019 roku na terenie tutejszego Leśnego Komplesku Promocyjnego.

Więcej o Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie"