Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Miejsce odpoczynku "Jarząbki" – obszar leśny z istotnymi ograniczeniami

Od lat niesłabnącą popularnością na turystycznej mapie nadleśnictwa cieszy się obszar leśny zwany popularnie „Jarząbkami” (obecnie miejsce odpoczynku). Stanowi go fragment terenu przylegający do południowego brzegu Jeziora Binowskiego. To urocze miejsce, z którego korzystają chętnie amatorzy spokoju i odpoczynku w zacisznej scenerii. Warto pamiętać, że na tym terenie obowiązuje zakaz używania otwartego płomienia. To las, więc  obowiązują tu zakazy wnikające z art. 30 ustawy o lasach z 1991 roku, w której czytamy m.in.:

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Poza tym na terenie „Jarząbków” nie ma również możliwości biwakowania, o czym stanowi wspomniany art. 30 ustawy o lasach:

1.  W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Postój pojazdów możliwy jest wyłącznie bezpośrednio przy publicznej drodze dojazdowej do tej leśnej enklawy, bez możliwości wjeżdżania i parkowania na jej terenie.

Prosimy - pamiętajcie Państwo o tym odpoczywając.

Co tydzień porządkujemy to miejsce z ogromnych ilości odpadów. Prosimy zatem również - pomóżcie nam utrzymać ten piękny leśny zakątek w czystości. Zabranie „własnych” śmieci nie wymaga wiele trudu. Razem możemy więcej :-)...a i w lesie będzie milej spędzać czas.