Asset Publisher Asset Publisher

Informacja dotycząca zakazu wstępu do części lasów Nadleśnictwa Gryfino z uwagi na ASF

Informujemy, że 13 lipca 2023 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz.URZ. WOJ. 2023. poz. 4088)

W § 1 ww. rozporządzenia punkt 1 otrzymuje brzmienie:

powiat gryfiński"

punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"powiat pyrzycki, gmina Bielice i Gmina Kozielice"

Przypominamy, że obszar objęty zakazem wstępu w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego, obejmuje obecnie lasy Nadleśnictwa Gryfino leżące na terenie gmin: Stare Czarnowo, Kołbaskowo, Gryfino, Widuchowa, Banie, Bielice, Kozielice.

Jednocześnie informujemy, że 31 marca b.r. ukazało się Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2022 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. § 2, ust. 6, otrzymał brzmienie jak niżej:

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

[...]

6) wstępu do Lasów Państwowych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany w § 1 z wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe, a także z wyłączeniem oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych

[...]

Zasięg obszaru objętego zakazem zobrazowany jest na mapie prowadzonej przez Główny Inspektorat Weterynarii (obszar objęty ograniczeniami II - restricted zone II, zakreślony kolorem różowym jako strefa objęta zakażeniem). Zakaz obowiązuje od podpisania rozporządzenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do jego zmiany lub odwołania.

 

 

Termin obowiązywania zakazu uzależniony jest od dynamiki rozwoju sytuacji, związanej ze stwierdzeniami nowych przypadków padłych dzików, zarażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń. Dotychczas ujawnione przypadki na terenie Nadleśnictwa Gryfino, miały miejsce na północ od miejscowości Widuchowa. Konsekwencją powyższej sytuacji jest wprowadzenie aktualnie obowiązujących stref ochronnych.

Zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń prowadzone jest w oparciu o prawodawstwo krajowe: ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2020 r., poz. 1421), rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r., poz. 754), oraz prawodawstwo Unii Europejskiej: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. (UE) L Nr 84 z 31.03.2016 str. 1 z późn. zm.), rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. (UE) L Nr 174 z 03.06.2020 r.