Asset Publisher Asset Publisher

Informacja w sprawie protestu w Puszczy Bukowej

W sobotę (20 maja 2023 r.) grupa aktywistów zablokowała realizację prac gospodarczych wykonywanych na zlecenie Nadleśnictwa Gryfino na terenie Puszczy Bukowej. Odbyło się to w sposób nieodpowiedzialny i stwarzający zagrożenie dla operatora sprzętu, pracującego w lesie i osób, które blokowały sprzęt siadając bezpośrednio przed maszyną. Jednocześnie na pobliskiej drodze służącej do celów przeciwpożarowych i wykorzystywanej licznie przez turystów ułożone zostały przez aktywistów blokady z gałęzi i grubych fragmentów drewna. To kolejny przykład braku odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z drogi, w tym rowerzystów poruszających się po niej ze znaczną prędkością.

Przedstawiciele Służby Leśnej i Straży Leśnej Nadleśnictwa Gryfino odbyli rozmowę z organizatorami protestu wystosowując zaproszenie do rozmów w sprawie postulatów. Zaproszenie zostało odrzucone, a organizatorzy protestu odmówili jego zakończenia i opuszczenia lasu na wezwanie zarządcy. W związku z tym sprawę przekazano do dalszego procedowania Policji.

Protestujący wyrażają swój sprzeciw dla gospodarki leśnej prowadzonej w Puszczy Bukowej, w obszarze Natura 2000, zarzucając niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych i wycinkę drzewostanu.

Nadleśnictwo Gryfino nie zgadza się z tymi zarzutami. Gospodarka leśna w Puszczy Bukowej prowadzona jest zgodnie z prawem, na podstawie zatwierdzonych planów gospodarczych, które uwzględniają potrzebę ochrony tutejszych zasobów przyrodniczych. Oznacza to, że na każdym etapie wykonywania prac leśnych uwzględniane są wskazania specjalistów w zakresie ochrony przyrody, mówiące w jaki sposób prowadzić m.in. pozyskanie drewna, w sposób nie wpływający negatywnie na stan siedlisk i lasu. Nie jest więc prawdą, że w Puszczy Bukowej niszczone są siedliska przyrodnicze. Na terenie Nadleśnictwa Gryfino istnieją rozległe powierzchnie wyłączone z gospodarki leśnej (ponad 20 km2), w których chronione są najcenniejsze siedliska przyrodnicze. Składają się na nie m.in. rezerwaty przyrody (których jest obecnie w nadleśnictwie 10 – a w Puszczy Bukowej 6) oraz powierzchnie tzw. ekosystemów referencyjnych – wyłączone przez leśników, na których nie są wykonywane żadne zabiegi gospodarcze. Puszcza Bukowa jest więc lasem wielofunkcyjnym, dostępnym dla każdego, w którym realizowane są wszystkie postulaty społeczne – i te związane z ochroną przyrody i te, które są związane z pozyskaniem drewna czy potrzebą rekreacji i wypoczynku.

Ważne jest to, że istnienie na terenie Puszczy Bukowej obszaru Natura 2000 nie wyklucza tu prowadzenia gospodarki leśnej. Wszystkie prace prowadzone są bowiem zgodnie z wytycznymi planu zadań ochronnych – dokumentu zatwierdzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, opracowanego przez specjalistów w zakresie ochrony przyrody i skonsultowanego społecznie (również z organizacjami pozarządowymi).

Nie jest zatem prawdą, że gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Gryfino niszczy przyrodę Puszczy Bukowej. Pozyskanie drewna jest tu możliwe i odbywa się w sposób respektujący ochronę siedlisk przyrodniczych, dając możliwość rozwoju młodego pokolenia lasu.

Użytkowanie lasu nie polega w Puszczy Bukowej na jednorazowym usunięciu starodrzewu, lecz na stopniowym usuwaniu drzew w okresie nawet 40 lat, tak aby młode pokolenia odnawiające się samoistnie i rosnące w niższych warstwach znajdowały odpowiednie warunki świetlne do wzrostu i rozwoju.

Zadaniem leśników jest dbanie o las, który otrzymaliśmy od poprzedników oraz pozostawienie go w jeszcze lepszym stanie dla kolejnych pokoleń ludzi.

WARTO POSŁUCHAĆ:

Audycja „Spór wokół Puszczy Bukowej” (emisja 1 czerwca 2023 r.) - Polskie Radio Szczecin (z cyklu Radio Szczecin na Wieczór)

LINK DO AUDYCJI - TUTAJ

Audycję prowadzi Janusz Wilczyński

Gośćmi audycji są:

Daniel Pogorzelec – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino
prof. Tomasz Borecki - profesor nauk leśnych, ekspert w zakresie urządzania lasu, były rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie