Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat dotyczący zamiaru wyłączenia Puszczy Bukowej z produkcji leśnej

W nawiązaniu do pojawiających się w ostatnich dniach informacji medialnych o zamiarze wyłączenia Puszczy Bukowej z ,,produkcji leśnej”, Nadleśnictwo Gryfino informuje, że było i jest otwarte na dyskusję dotyczącą sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie oraz ilości pozyskiwanego drewna. Szeroka dyskusja/konsultacje w tym względzie miały miejsce z udziałem strony społecznej w latach 2015-2016, podczas tworzenia obecnie obowiązującego planu urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 (planu działań gospodarczych i ochronnych). Uwagi do opracowywanego dokumentu zgłosili naukowcy, aktywiści ekologiczni, odbiorcy drewna (przemysł drzewny), firmy utrzymujące się z prac leśnych, osoby dokonujące zakupu drewna na opał, myśliwi, a także przedstawiciele samorządów, posiadający mandat lokalnej społeczności. Plan został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Plan skonsultowano także z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Istotne jest także, że aktualny plan gospodarowania uwzględnia zapisy stworzonego przez RDOŚ planu zadań ochronnych. Jest on wynikiem szerokiego kompromisu pomiędzy oczekiwaniami różnych grup społecznych i tym samym wpisuje się w model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, godzący pozyskiwanie z lasu użytków, ochronę najcenniejszych drzewostanów i uwzględnianie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji i wypoczynku.

Zagadnienie wyłączenia Puszczy Bukowej z produkcji leśnej jest wielowątkowe i złożone. Z jednej strony społeczeństwo potrzebuje coraz większych ilości drewna – cennego surowca odnawialnego – z drugiej zaś pojawiają się postulaty zaniechania lub ograniczenia jego pozyskiwania. Aktywiści ekologiczni mówią, że pozyskuje się za dużo drewna, natomiast przemysł drzewny, że celowo ogranicza się jego pozyskanie w stosunku do potrzeb odbiorców, żeby zwiększać jego ceny. Nie można w całej dyskusji zapomnieć także o celu nadrzędnym, tj. bezpieczeństwie ludzi.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy podejmowaniu każdej decyzji w przedmiotowej sprawie, niezbędne jest zachowanie kompromisu łagodzącego sprzeczne oczekiwania wobec gospodarki leśnej. Dominacja jednej funkcji, celem zaniechania innej będzie zawsze krzywdząca dla części naszego społeczeństwa.

Za kilka miesięcy rozpoczną się w Nadleśnictwie Gryfino konsultacje społeczne nowego planu działań gospodarczych na kolejne 10 lat (planu urządzenia lasu). Mając na względzie powyższe Nadleśnictwo Gryfino zaprasza do włączenia się w dyskusję (do zgłaszania uwag i propozycji na etapie tworzenia planu urządzenia lasu), celem wypracowania rozwiązań, które usatysfakcjonują wszystkie zainteresowane strony. Stosowne informacje o terminie konsultacji ukażą się w lokalnej prasie i na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.