Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA GRYFINO OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO STRAŻNIKA LEŚNEGO

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA GRYFINO OGŁASZA
NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO STRAŻNIKA LEŚNEGO

Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino,

ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino,

tel. +48 91 416 20 71, e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Tryb naboru:

Nabór prowadzony jest na podstawie Zarządzenia nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze RDLP w Szczecinie i jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Szczecinie.

Rekrutacja skierowana jest do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w PGL LP w dniu podpisania niniejszego ogłoszenia.

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

- zwalczanie przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego, a także czynności opisane w art.47  ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r.  (Dz.U. z 2022 r., poz.672),

- współpraca z terenową Służbą Leśną, oraz innymi służbami porządku publicznego,

- patrolowanie terenów leśnych w zakresie ładu i porządku na terenach leśnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i środowiska, kłusownictwa, ochrony mienia ruchomego i stałego.

Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

- wykształcenie wyższe  leśne lub średnie leśne i co najmniej 2 letni staż pracy w leśnictwie,

- spełnienie wymóg określonych w art.45 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz.U. z 2022 r., poz.672),

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,

- zdany egzamin do Służby Leśnej,

- ukończony kurs centralny dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej,

- prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

- znajomość obowiązujących przepisów prawa karnego i praw cywilnego,

- predyspozycje osobowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,

- ukończone kursy, szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem.

Oferowane warunki:

- umowa o pracę – na czas określony, docelowo możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- przewidywany termin rozpoczęcia pracy lipiec 2023 r.,

- praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia,

- świadczenia socjalne i zdrowotne.

Miejsce wykonywania pracy:

teren Nadleśnictwa Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,

- CV  zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),

- oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków podstawowych (załącznik nr 2)

- kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 3),

- klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4),

do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.06.2023 r., do godz. 15:00:

- osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Gryfino,
ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

- elektronicznie, na adres: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl,

- pocztą tradycyjną na adres: Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą: „Nabór na stanowisko strażnika leśnego”.

Informacje dodatkowe:

- złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów,

- Nadleśnictwo Gryfino informuję, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty będą trwale zniszczone po upływie 2 tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny,

- Nadleśnictwo Gryfino nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Katarzyna Jędrzejak – Starszy specjalista ds. pracowniczych.

Załączniki do ogłoszenia:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii danych z art. 9 ust. 1 RODO,

Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków podstawowych,

Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych,

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.