Asset Publisher Asset Publisher

Zakup lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Przypominamy zasady zakupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Gryfino.

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia mogą zostać nabyte w szczególności, gdy:

- bezpośrednio przylegają do gruntów Nadleśnictwa Gryfino,

- regulują przebieg granicy polno-leśnej,

- posiadają urządzoną księgę wieczystą i są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich,

- są niezabudowane, wolne od naniesień i nieuregulowanych bądź spornych granic,

- oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub stanowią grunty rolne -przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia albo są objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiającą zalesienie.

Uwaga: Decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie gruntów wydaje właściwy terytorialnie dla położenia działki wójt/burmistrz.  Wcześniejsze (przed złożeniem wniosku do Nadleśnictwa) wnioskowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na  zalesienie nie jest wymagane.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie: https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Wnioski dla gruntów spełniających powyższe kryteria należy kierować na adres Nadleśnictwa pisemnie: pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino lub elektroniczną na adres: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl albo poprzez ePUAP (/pgl_lp_1012/SkrytkaESP).

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa prosimy o podanie:

- adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki, rodzaju i klasy użytków oraz ich  powierzchni,

- numeru księgi wieczystej,

- w przypadku, kiedy działka posiada więcej niż jednego właściciela, wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli,

- informację o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informację o braku takiego planu.

W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do dalszego procedowania sprawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1295 z późn. zm.) nabycie gruntu może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a jego cena nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W sprawach związanych z zakupem gruntów można się kontaktować z Nadleśnictwem Gryfino pod numerem telefonu 91 416 20 71 wew. 332.