Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Informacje dla organizatorów imprez turystycznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Jesteś organizatorem imprezy turystycznej na terenie Nadleśnictwa Gryfino? Planujesz rajd pieszy lub rowerowy? Chcesz skorzystać z obiektów dydaktycznych nadleśnictwa w celu podjęcia uczestników? Przeczytaj koniecznie...

Zdjęcie przedstawia uczestników maratonu rowerowego w Puszczy Bukowej

Prosimy o zgłaszanie zamiaru zorganizowania imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym w lasach Nadleśnictwa Gryfino. Pozwoli to na wykluczenie kolizji Państwa zamierzenia z innymi spotkaniami o podobnym charakterze lub naruszenia zakazów obowiązujących w lasach i na obszarach objętych ochroną prawną. Zminimalizuje to  również możliwość narażenia uczestników na niebezpieczeństwo wstępu na powierzchnie objęte pracami gospodarczymi. Pamiętajmy, że na mocy ustawy o lasach niektóre fragmenty obszarów leśnych są wyłączone z możliwości wstępu. Przeanalizujemy z Państwem planowane trasy spotkań i imprez, pomagając jednocześnie w ich modyfikacji w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Przypominamy również, że imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, które będą odbywać się na wyznaczonych szlakach w rezerwatach przyrody wymagają uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Zdjęcie przedstawia uczestników zajęć edukacyjnych w Puszczy Bukowej

Najwygodniejszą formą rozpoczęcia uzgodnień w sprawach organizacji imprez jest złożenie pisemnej informacji adresowanej do nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z podaniem terminu i celu spotkania oraz planowanej ilości uczestników wraz z załącznikiem graficznym zaprojektowanej przez Państwa trasy. Prosimy również o podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie spotkania /organizator główny lub wyznaczona przez niego osoba/. Ważny jest termin rozpoczęcia uzgodnień /co najmniej 14 dni przed spotkaniem/. Za bezpieczeństwo uczestników imprez turystyczno-sportowych na obszarach leśnych odpowiada organizator.

Zdjęcie przedstawia uczestników rajdu pieszego w Puszczy Bukowej

Serdecznie zapraszamy do korzystania z uroków lasów Nadleśnictwa Gryfino prosząc jednocześnie o współpracę i respektowanie zasad, na jakich udostępniane są obszary w zarządzie PGL Lasy Państwowe.

Podstawowe zasady zachowania się w lesie:

1. Zakaz wjazdu i parkowania pojazdów silnikowych na terenach leśnych
w miejscach do tego nie wyznaczonych (art. 161 ustawy kodeks wykroczeń, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach) – wyjątek stanowią inwalidzi, którzy mogą się poruszać po drogach leśnych natomiast mogą się zatrzymywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych ;

2. Zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania lasu (art. 162 ustawy kodeks wykroczeń);

3. Zakaz używania otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m, od granicy lasu; bądź bezpośrednio w lesie w miejscu do tego nie wyznaczony(art. 82 ustawy kodeks wykroczeń);

4. Zakaz puszczania psa luzem na terenie leśnym, poza czynnościami związanymi z polowaniem (art. 166 ustawy kodeks wykroczeń);

5. Zakaz zbierania płodów runa leśnego w miejscach zabronionych
i sposobem niedozwolonym – np. zbieranie jagód mechanicznie „maszynką" (art. 153 ustawy kodeks wykroczeń).

6. Zakaz płoszenia, ścigania, ranienia, chwytania lub zabijania dziko żyjących zwierząt, poza czynnościami związanymi z polowaniem (art. 153 ustawy kodeks wykroczeń)

Zakazy obowiązujące na terenach leśnych:

Art. 30. Ustawy o lasach stanowi

1. W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód,

2) zaśmiecania,

3) rozkopywania gruntu,

4) niszczenia grzybów oraz grzybni,

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,

8) rozgarniania i zbierania ściółki,

9) wypasu zwierząt gospodarskich,

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,

13) puszczania psów luzem,

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczą czynności związanych z gospodarką leśną, a pkt 12-14 nie dotyczą polowań.

3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2) korzystania z otwartego płomienia,

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

4. Przepisy ust. 3 nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną, pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego.

Fot. Zbyszek Pajewski