Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo w Nadleśnictwie Gryfino

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Foto Zbyszek Pajewski

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie - oficjalna strona Polskiego Związku Łowieckiego

Fauna leśna bytująca na obszarze Nadleśnictwa Gryfino jest reprezentowana przez bogate populacje zwierzyny grubej, płowej i drobnej. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Liczne zbiorniki wodne i obszar Międzyodrza /teren zalewowy pomiędzy ramionami Odry Wschodniej i Zachodniej/ to prawdziwy raj dla ptactwa wodnego oraz licznych populacji ptactwa drapieżnego, w tym gatunków ptaków objętych ochroną prawną. Swoje rewiry lęgowe i żerowiska mają tu m.in. bieliki, kanie rude, kanie czarne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Polega ono na sporządzaniu rocznych planów łowieckich opracowywanych i uzgadnianych wspólnie z kołami łowieckimi.