Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulaminy udostępniania obiektów edukacyjnych i turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino

Mapa miejsc postoju pojazdów, miejsc odpoczynku i obiektów edukacyjno-rekreacyjnych na terenie Puszczy Bukowej w zarządzie Nadleśnictwa Gryfino wraz ze wskazaniem obiektów, w których istnieje możliwość rozpalenia ogniska (Mapa turystyczna obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa autorstwa Edwarda Mich - wydawca DTPsystem Kozienice oraz Edwarda Zadorskiego):

MAPA POWIĘKSZA SIĘ PO KLIKNIĘCIU

Zarządzenie 24/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminów udostępniania obiektów edukacyjnych i turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  24/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce odpoczynku jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych w miejscu odpoczynku, ponosi wyłącznie osoba z niego korzystająca.

5. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

6. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu odpoczynku;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

g. korzystania z miejsca odpoczynku i jego wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W miejscu odpoczynku zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem obiektów posiadających wyznaczone paleniska.

8. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Gryfino tel. 91 4162071 lub gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  24/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.

5. Na terenie miejsca postoju pojazdów obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2020 r., poz. 110 t.j. ze zm.]

6. Na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h.

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się:

a. mycia, sprzątania, naprawy lub wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu ;

b. zaśmiecania terenu;

c. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;

d. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju pojazdów;

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;

f. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

g. puszczania luzem zwierząt domowych;

h. rozstawiania namiotów i biwakowania;

i. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ]

j. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

k. korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz jego wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc postoju pojazdów posiadających wyznaczone paleniska.

10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Gryfino tel. 91 4162071 lub gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

REGULAMIN ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

1. Regulamin ścieżki edukacyjnej określa warunki korzystania ze ścieżki zarządzanej przez Nadleśnictwo Gryfino.

2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki edukacyjnej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Ścieżka edukacyjna jest dostępna we wszystkie dni w roku.

4. Ścieżka edukacyjna nie jest strzeżona. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na ścieżce edukacyjnej, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.

5. Każda z osób korzystających ze ścieżki edukacyjnej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

6. Osobom korzystającym ze ścieżki edukacyjnej zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na ścieżce edukacyjnej;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. korzystania ze ścieżki edukacyjnej oraz jej wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem;

g. poruszania się i parkowania pojazdami silnikowymi na drogach oznakowanych zakazem

h. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.

7. Na ścieżce edukacyjnej zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.

8. Wszelkie uwagi użytkowników o ścieżce edukacyjnej prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Gryfino tel. 91 4162071 lub gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 24/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

REGULAMIN OBIEKTÓW EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH W GLINNEJ

1. Pod pojęciem „obiekt edukacyjno-rekreacyjny w Glinnej” należy rozumieć:

- wiatę – Punkt Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej z wyposażeniem, terenem przyległym, tj. boiskiem z placem rekreacyjnym otoczonym żywopłotem, placem zabaw, placem dydaktycznym z tablicami edukacyjnymi

- zadaszenie na ognisko z wyposażeniem oraz terenem przyległym

2. Obiekty edukacyjno-rekreacyjne udostępniane są dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych.

3. Grupy zorganizowane (w tym szkolne zainteresowane udziałem w zajęciach edukacyjnych) zobowiązane są do wcześniejszego ustalania z Nadleśnictwem Gryfino terminów pobytu (tel. 91 4162071 wew. 338). W przypadku chęci skorzystania z kominka we wiacie (Punkcie Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej) lub ogniska grupa szkolna w ramach pobytu edukacyjnego, po ustaleniu terminu pobytu przedkłada do nadleśnictwa pisemny wniosek o przygotowanie ogniska i uiszcza opłatę w wysokości 50 zł + 23% VAT = 61,50 zł brutto. Opłatę należy wnieść przed dniem przyjazdu (przelew na wskazany rachunek bankowy lub zapłata w kasie nadleśnictwa). Szczegółowe informacje o zasadach rezerwacji pod numerem telefonu 91 416 20 71 wew. 338

4. Korzystanie z kominka we wiacie – Punkcie Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej odbywa się wyłącznie za zgodą Nadleśnictwa Gryfino.

5. Osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane zainteresowane najmem wiaty dokonują wcześniejszego ustalenia terminu pobytu z Nadleśnictwem Gryfino (tel. 91 4162071 wew. 338). Najem następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia, wniesienia opłaty i podpisania umowy najmu.

6. Opłata za najem wiaty – Punktu Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej przy Ogrodzie Dendrologicznym wraz z terenem przyległym (boisko wraz z placem rekreacyjnym otoczonym żywopłotem, plac zabaw, plac dydaktyczny z tablicami edukacyjnymi przy obiekcie, toalety) na cele inne niż dydaktyczne wynosi 50 zł netto + 23 % VAT (61,50 zł brutto) i jest liczona za każdą godzinę pobytu, określoną w podaniu o najem. W ramach wniesionej opłaty nadleśnictwo (Wynajmujący) udostępnia około 0,1 m.p. drewna (ilość wystarczająca do rozniecenia ognia). Pozostała ilość drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie przez organizatora spotkania (Najemcę). Podstawą udostępnienia wiaty wraz z terenem przyległym jest pisemny wniosek (podanie) zainteresowanej strony składany do nadleśnictwa, określający: termin, godziny planowanego pobytu, ilość uczestników spotkania oraz jego charakter. Najem wiaty wraz z terenem przyległym następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem (Wynajmującym), a organizatorem spotkania (Najemcą). Integralnym elementem umowy najmu jest protokół udostępnienia i protokół zwrotu, podpisywane przez wynajmującego (lub osoby pisemnie przez niego upoważnione) oraz najemcę - przed spotkaniem i po jego zakończeniu. Udostępnienie wiaty wraz z terenem przyległym następuje wyłącznie po uiszczeniu opłaty za najem, dokonanej najpóźniej przed dniem planowanego najmu.

7. Wyznaczone miejsce na ognisko (zadaszenie) i miejsce postoju pojazdów mają charakter ogólnodostępny i korzystanie z nich jest bezpłatne. Rozniecanie ognia pod zadaszeniem na ognisko odbywa się samodzielnie przez korzystających z zadaszenia, z użyciem ich własnego drewna. Istnieje możliwość odpłatnego przygotowania ogniska przez Nadleśnictwo Gryfino, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pobytu z Nadleśnictwem Gryfino (tel. 91 4162071 wew. 338), następnie pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z tej usługi, uzyskaniu pisemnej zgody nadleśnictwa i wniesieniu opłaty. Koszt usługi (z udostępnieniem około 0,1 m.p. drewna – ilość wystarczająca do rozniecenia ognia) wynosi 50 zł netto + 23 % VAT (61,50 zł brutto). Pozostała ilość drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie przez korzystających z ogniska. Szczegóły dokonywania zgłoszeń dostępne są pod numerem telefonu (91) 4162071 wew. 334. Zgłoszenie pobytu i wniesienie opłaty nie powoduje rezerwacji obiektu na wyłączność.

8. Grille należy ustawiać wyłącznie przy miejscu wyznaczonym na ognisko (zadaszeniu).

9. Oferta dydaktyczna Nadleśnictwa Gryfino dla grup zorganizowanych oraz uzgadnianie terminów i tematyki zajęć odbywa się pod numerem telefonu (91) 4162071 wew. 338

10. Na terenie obiektów edukacyjno-rekreacyjnych zabrania się:

- przebywania po zmroku (za wyjątkiem sytuacji związanych z najmem obiektów),

- przebywania dzieci bez opieki osób dorosłych,

- samowolnego rozniecania ognia w kominku znajdującym się we wiacie Punktu Informacji Przyrodniczo-leśnej,

- rozniecania ognia w innych miejscach niż wyznaczone do tego celu,

- wynoszenia ławek i stołów z wiaty – Punktu Informacji Przyrodniczo-leśnej,

- niszczenia wszelkich urządzeń infrastruktury znajdujących się na terenie obiektów,

- spożywania alkoholu,

- zaśmiecania obiektów i otoczenia

- utrudniania swobodnego przepływu wody w cieku znajdującym się w sąsiedztwie obiektów (wznoszenie tam, przegród, rozkopywanie)

11. Osoby korzystające z obiektów edukacyjno-rekreacyjnych proszone są o sprzątanie po towarzyszących im zwierzętach domowych

12. Wszelkie uwagi użytkowników dotyczące obiektów edukacyjno-rekreacyjnych prosimy zgłaszać do Nadleśnictwa Gryfino, tel. 91 4162071 lub gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 24/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 maja 2020 r.

REGULAMIN OGRODU DENDROLOGICZNEGO W GLINNEJ

1. Pod pojęciem Ogród Dendrologiczny w Glinnej należy rozumieć:

- obszar Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej wraz ze ścieżką dydaktyczną „Sekrety roślin”, obiektami infrastruktury turystycznej, salą edukacji przyrodniczo-leśnej

2. Ogród Dendrologiczny w Glinnej udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca do 31 października w godzinach od 9.00 - 18.00 /od poniedziałku do piątku/ i od 10.00 - 19.00 /sobota i niedziela/. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu pobytu zwiedzających zgodnie z wyznaczonymi wyżej godzinami udostępniania. Nadleśnictwo Gryfino nie odpowiada za sytuacje związane z pozostaniem zwiedzających na terenie obiektu po godzinach jego zamknięcia. Nie gwarantujemy Państwu otwarcia bramy wejściowej po zakończeniu pracy obsługi.

3. Poruszanie się po Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej możliwe jest po wyznaczonych drogach i alejkach spacerowych.

4. Na terenie Ogrodu nie ma możliwości skorzystania z ogniska. Obowiązuje również zakaz grillowania oraz wprowadzania psów i wchodzenia z rowerami.

5. Znalezione w Ogrodzie owoce i nasiona są do Państwa dyspozycji. Zakazanej jest zrywanie owoców i nasion bezpośrednio z okazów kolekcji oraz jakiekolwiek uszkadzanie jakichkolwiek części roślin tam się znajdujących. Obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek owoców, nasion i innych części roślin.
Informujemy również, że egzotyczne drzewa i krzewy są bardzo kapryśne i próby amatorskiego rozmnażania okazów kończą się najczęściej niepowodzeniem.

6. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z bezpłatnej opieki przewodnika - w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty (Nadleśnictwo Gryfino - tel. 91 4162071 wew. 338)

7. Goście indywidualni mogą zapoznać się z kolekcją, korzystając z publikacji dostępnych w punkcie informacyjno-handlowym. Dla ułatwienia spacerów przygotowane zostało oznakowanie trasy zwiedzania. Najciekawsze, opisywane w publikacjach drzewa i krzewy zostały odpowiednio oznaczone, zarówno w samych publikacjach jak i obok opisywanych gatunków.

8. Wstęp na teren Ogrodu jest bezpłatny

9. Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania terenu oraz uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.

10. Na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i organizowania imprez, za wyjątkiem ceremonii ślubnych, których organizację precyzuje Zarządzenie Nr 24/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania obszaru Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej do organizacji ceremonii ślubnych.

Zarządzenie 37/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regulaminów udostępniania obiektów edukacyjnych i turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 lipca 2020 r.

REGULAMIN PLACU ZABAW

1. Regulamin placu zabaw pojazdów określa warunki korzystania z placu zabaw zarządzanego przez Nadleśnictwo Gryfino.

2. Każda osoba korzystająca z placu zabaw wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

4. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci do 14 roku życia.

5. Plac zabaw nie jest strzeżony. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na placu zabaw, ponosi wyłącznie osoba z niego korzystająca.

6. Dzieci na placu zabaw muszą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.

7. Osoby przebywające na placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku.

8. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem.

9. Nadleśnictwo Gryfino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, wynikające z niewłaściwego użytkowania placu zabaw.

10. Na placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów oraz przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

11. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. W przypadku stwierdzenia, że niszczenie ma znamiona czynu zabronionego podlegać będzie również sankcji karnej.

12. Zabrania się w szczególności:

a) niszczenia urządzeń zabawowych

b) zaśmiecania terenu

13. Zwierzęta domowe w zasięgu urządzeń placu zabaw muszą być trzymane na uwięzi. Właściciele zobowiązani są do sprzątania po towarzyszących im zwierzętach.

14. Każda z osób korzystających z placu zabaw, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

15. Wszelkie uwagi użytkowników o placu zabaw prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Gryfino tel. 91 4162071 lub gryfino@szczecin.lasy.gov.pl

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  37/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 28 lipca 2020 r.

REGULAMIN OBIEKTÓW HISTORYCZNO-KULTUROWYCH "UROCZYSKO TRZY MOSTY"

1. Regulamin obiektów historyczno-kulturowych „Uroczysko Trzy Mosty”, zwanych dalej obiektami określa warunki korzystania z obiektów, zlokalizowanych na gruntach Nadleśnictwa Gryfino (Leśnictwo Klucz, oddział 277 j, 279 d) .

2. Każda osoba odwiedzająca obiekty wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Obiekty i teren z nimi sąsiadujący są dostępne we wszystkie dni w roku, za wyjątkiem ewentualnych terminów zarezerwowanych na potrzeby ćwiczeń wojskowych.

4. Obiekty nie są strzeżone. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na obiektach i w ich sąsiedztwie, ponosi wyłącznie osoba je odwiedzająca.

5. Obiekty stanowią pozostałość pamiątek historycznych, dlatego zakazuje się wszelkich działań mogących powodować ich uszkodzenia, w tym m.in. uszkadzania mechanicznego konstrukcji, nanoszenia trwałych i nietrwałych znaków graficznych.

6. Wchodzenie na obiekty wiąże się z przebywaniem na wysokościach i ryzykiem upadku, mogącego skutkować trwałym lub nietrwałym kalectwem lub śmiercią.  Konstrukcja obiektów nie jest zabezpieczona (obiekty nie posiadają barier zabezpieczających przed upadkiem), nie podlega również konserwacji, ulegając naturalnym procesom starzenia materiałów konstrukcyjnych. W związku z powyższym osoby wchodzące na obiekty (ich górne platformy, słupy konstrukcyjne itp.), znajdujące się pod lub przy obiektach czynią to na własne ryzyko ze świadomością możliwości doznania ewentualnych obrażeń ciała. Nadleśnictwo Gryfino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i nieszczęśliwe następstwa powyższych działań.

7. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich ćwiczeń sprawnościowych, wspinaczek linowych i innych czynności związanych z przebywaniem na wysokościach.

8. Prowadzenie wszelkich ćwiczeń sprawnościowych, zawodów, i innych aktywności na obiektach i w ich sąsiedztwie wymaga bezwzględnej zgody Nadleśnictwa Gryfino i Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.

9. Podanie o zgodę na powyższe ubiegający się składają w terminie minimum 14 dni przed zaplanowanymi wydarzeniami – pisemnie na adres:

- Nadleśnictwo Gryfino ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino (z możliwością zastosowania korespondencji elektronicznej – gryfino@szczecin.lasy.gov.pl)

- Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie ul. Gabriela Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin

10. Zabrania się wykorzystywania do wszelkich aktywności sprawnościowych, sportowych itp. zbocza porośniętego lasem (oddział 277 l), zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nr 1 na załączniku graficznym do regulaminu.

11. Każda z osób przebywająca na obiektach i w ich sąsiedztwie, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

12. Osobom odwiedzającym obiekty zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. prowadzenia wszelkiej działalności bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów, wskazanych w punkcie 8 niniejszego regulaminu;

c. puszczania luzem zwierząt domowych;

d. rozstawiania namiotów i biwakowania;

e. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia;

f. wjazdu pojazdami silnikowymi na obszar leśny sąsiadujący z obiektami;

g. wjazdu pojazdami silnikowymi, rowerami i innymi pojazdami na obiekty.

13. Wszelkie uwagi dotyczące obiektów prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Gryfino tel. 91 4162071 lub gryfino@szczecin.lasy.gov.pl