Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja zajęć dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Gryfino skierowana jest do grup zorganizowanych. Zajęcia odbywają się bezpośrednio w terenie lub w oparciu o przygotowane przez nadleśnictwo obiekty dydaktyczne i prowadzone są przez pracowników nadleśnictwa lub we własnym zakresie przez nauczycieli lub opiekunów grup.

Spotkania odbywają się od 1 marca do 31 października oraz w miarę potrzeb w miesiącach zimowych. Każdorazowo obowiązuje dokonywanie wcześniejszych rezerwacji terminu pobytu - osobiście lub telefonicznie (kontakt - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338 - tu również zasady udostępniania obiektów edukacyjnych, uzgodnienia związane z przygotowaniem ognisk, proponowanej tematyki zajęć)

Zajęcia prowadzone przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne. Bezpłatny jest również wstęp na teren Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej. Opłatą objęte jest przygotowanie ogniska lub udostępnienie wiaty z kominkiem przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej (opłata w przypadku pobytu edukacyjnego dla grup szkolnych wynosi 68,29 zł netto, tj. 84,00 zł brutto). 

Zarządzenie 47/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino (załącznik nr 1 do Zarządzenia 47/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino)

Wzory podań o najem obiektów oraz rezerwację zajęć edukacyjnych:

- wzór dla szkół i placówek oświatowych (pobyt edukacyjny)

- wzór dla najmu obiektów na cele inne niż dydaktyczne

Prosimy o przedkładanie podań z kompletem informacji wskazanych we wzorach. Ułatwi to dopełnienie niezbędnych formalności.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/22 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wstęp do Arboretum w Glinnej, opłat za korzystanie z obiektów edukacyjno-rekreacyjnych w Glinnej oraz zasad ich udostępniania na cele inne niż dydaktyczne:

- Opłata za najem wiaty – Punktu Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej (wiata) przy Ogrodzie Dendrologicznym wraz toaletami mieszczącymi się w kancelarii leśnictwa Glinna na cele inne niż dydaktyczne jest liczona za każdą godzinę pobytu, określoną w podaniu o najem i wynosi 68,29 zł netto + 23 % VAT = 84,00 zł brutto. W ramach wniesionej opłaty nadleśnictwo (Wynajmujący) udostępnia około 0,1 m.p. drewna (ilość wystarczająca do rozniecenia ognia). Pozostała ilość drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie przez organizatora spotkania (Najemcę).  Podstawą udostępnienia wiaty wraz z terenem przyległym jest pisemny wniosek (podanie) zainteresowanej strony składany do nadleśnictwa, określający: termin, godziny planowanego pobytu, ilość uczestników spotkania oraz jego charakter. Najem wiaty wraz z terenem przyległym następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy nadleśnictwem (Wynajmującym), a organizatorem spotkania (Najemcą). Integralnym elementem umowy najmu jest protokół udostępnienia i protokół zwrotu, podpisywane przez wynajmującego (lub osoby pisemnie przez niego upoważnione) oraz najemcę - przed spotkaniem i po jego zakończeniu. Udostępnienie wiaty wraz z terenem przyległym następuje wyłącznie po uiszczeniu opłaty za najem, dokonanej najpóźniej przed dniem planowanego najmu.

- Opłata za przygotowanie przez Nadleśnictwo Gryfino ogniska (pod zadaszeniem na ognisko), dla grup innych niż uczestniczące w zajęciach edukacyjnych jest możliwa po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu zamiaru skorzystania z tej usługi, uzyskaniu pisemnej zgody nadleśnictwa i wniesieniu opłaty. Koszt usługi (z udostępnieniem około 0,1 m.p. drewna – ilość wystarczająca do rozniecenia ognia) wynosi 68,29 zł netto + 23 % VAT = 84,00 zł brutto. Pozostała ilość drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie przez korzystających z ogniska. Zgłoszenie pobytu i wniesienie opłaty nie powoduje rezerwacji obiektu na wyłączność.

- Opłata za przygotowanie ogniska pod zadaszeniem na ognisko lub kominka we wiacie – Punkcie Informacji Przyrodniczo-leśnej w Glinnej (z udostępnieniem około 0,1 m.p. drewna – ilość wystarczająca do rozniecenia ognia) dla grup szkolnych, uczestniczących w zajęciach dydaktycznych i zgłaszających zlecenie przygotowania ogniska lub kominka w formie pisemnego wniosku wynosi 68,29 zł netto + 23% VAT = 84,00 zł brutto. Pozostała ilość drewna do podtrzymania ognia zapewniana jest we własnym zakresie przez korzystających z ogniska.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OGRODU DENDROLOGICZNEGO W GLINNEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH W GLINNEJ

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo  Gryfino informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino z siedzibą przy ul.1 Maja 4 w Gryfinie (kod pocztowy:74-100), tel.: 91 416 20 71,  adres e-mail: gryfino@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator)

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
z przepisów szczególnych regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
z zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia  w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Dane osobowe są przechowywane:

- przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;

- w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;

- w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Podanie danych osobowych jest:

- dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;

- obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.                                                                                                                      

Telefon kontaktowy w sprawie doprecyzowania zasad udostępnienia obiektów oraz zasad dokonywania opłat - Urszula Czapiewska tel. (091) 416 20 71 wew. 338

Ogród Dendrologiczny w Glinnej udostępniany jest zwiedzającym od 15 marca do 31 października w godzinach 9.00-18.00 (poniedziałek-piątek) i 10.00-19.00 (sobota i niedziela).

Uczestnicy zajęć powinni posiadać odpowiedni strój dostosowany do pogody i pory roku.

Podczas pobytu grup na terenie obiektów edukacyjnych za bezpieczeństwo grupy i właściwe korzystanie z przygotowanego zaplecza edukacyjnego odpowiada nauczyciel lub opiekun.

KALENDARZ REZERWACJI