Historia Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej im. prof. Jerzego Tumiłowicza

Arboretum w Glinnej powstało na terenie prywatnych szkółek o powierzchni 6,5 ha, założonych w 1823 roku, przejętych około 1870 roku przez Nadleśnictwo Państwowe ówczesnego Królestwa Prus.

Nadleśniczym był wówczas Carl Ludwig Gene, dendrolog – amator, który obrzeża kwater szkółkarskich zaczął obsadzać drzewami obcego pochodzenia. Jako datę powstania Ogrodu przyjęto rok 1880, gdyż z mniej więcej tego roku pochodzi większość starych drzew rosnących do dzisiaj. Pierwsza wzmianka o Ogrodzie pochodzi z 1889 roku. Na mapie „Buchheide bei Stettin" Ogród, w obecnych granicach jest opisany jako „Pflanzgarten". Ostatni przedwojenny spis taksonów wykonany na terenie Ogrodu pochodzi z 1938 roku (52 gatunki). Inwentaryzacja przeprowadzona w 1971 roku wykazała istnienie zaledwie 23 gatunków z tego wykazu. Do ubytków w ówczesnej kolekcji przyczyniły się prawdopodobnie surowe zimy z  lat 1939/1940 i 1941/1942, brak opieki i pielęgnacji w trakcie wojny i po jej zakończeniu. W roku 1970 na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych w Szczecinie i Wydziałem Leśnym SGGW w Warszawie opiekę naukową nad Ogrodem objęło Arboretum SGGW w Rogowie. Opiekunem kolekcji i twórcą obecnego jej kształtu został prof. Jerzy Tumiłowicz. W 1970 roku ogrodzona część Ogrodu, na terenie której znajdowało się większość najcenniejszych drzew zajmowała powierzchnię 1,80 ha. W 1971 roku przeprowadzono inwentaryzacje i pomiar obcych gatunków drzew, wykonano pomiar geodezyjny Ogrodu, wykreślono plany rozmieszczenia drzew i krzewów oraz założono szczegółową dokumentację kolekcji. Niewielka powierzchnia Ogrodu nie pozwalała na wydzielenie działów tematycznych, bądź przyjęcia układu geograficznego lub systematycznego wprowadzanych gatunków. Odrzucono wariant wąskiej specjalizacji Ogrodu, który ograniczyłby użyteczność i atrakcyjność Ogrodu, a zdecydowano się na uprawę gatunków i odmian drew i krzewów z różnych grup systematycznych, iglastych, liściastych, pochodzących ze strefy umiarkowanej różnych części świata. W pierwszym etapie w latach 1970-1991 zagospodarowano teren o powierzchni 1,80 ha wprowadzając kolekcję drzew i krzewów liczące około 300 gatunków i odmian.

Najstarsza część Ogrodu wita gości tajemniczą aurą...W drugim etapie – w latach 1991-2006 zagospodarowano teren o powierzchni 1,81 ha. W roku 2002 ukończono budowę zbiornika o powierzchni 0,22 ha z małą wysepką.

Zbiornik wodny w środkowej części Ogrodu

W latach 2003-2004 dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie założono w Ogrodzie wodociąg, wykonano ogrodzenie oraz nawierzchnię dróg i alejek spacerowych. W 2006 roku włączono przylegające od zachodu tereny o powierzchni 1,96 ha.

Obszar przyłączony do Ogrodu w 2006 roku posiada ciekawe ukształtowanie terenu (stan na rok 2010)

Na gruntach tych, dzięki realizacji projektu „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w sześciu parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechniania wiedzy, wspierania zachowań proekologicznych – etap I" wybudowano w roku 2015 drogi i alejki spacerowe oraz instalację do nawadniania okazów tworzonej tam kolekcji. Koordynatorem projektu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt stanowił element dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa IV – Infrastruktura Ochrony Środowiska, działanie 4.5 – Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom, poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody /w tym Natura 2000/.

Łączna powierzchnia Ogrodu wynosi dziś 5,57 ha.