Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy - Nadleśnictwo Gryfino

Wpływ łagodnego, atlantyckiego klimatu i urozmaicona rzeźba terenu sprawiają, że obszar nadleśnictwa charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem bogactwa przyrodniczego. Doskonałe warunki klimatyczne i siedliskowe wpływają również na jakość i zasobność gospodarczą tutejszych drzewostanów. Godzenie działań gospodarki leśnej i respektowanie potrzeb związanych z ochroną zasobów przyrodniczych sprawiają, że gryfińskie lasy dobrze spełniają niezbędne funkcje środowiskowe i społeczne, pozostając jednocześnie producentem drewna - surowca nadal niezastąpionego w wielu dziedzinach życia i gospodarki.

Nadleśnictwo Gryfino położone jest w województwie zachodniopomorskim, na terenie powiatów: gryfińskiego, pyrzyckiego, polickiego oraz Szczecina. Zarządza obszarem o powierzchni ponad 18 845 ha (Obręb Gryfino - 9 350 ha, Obręb Rozdoły - 9 495 ha). Powierzchnia lasów nadleśnictwa wynosi 17 749 ha, w tym powierzchnia: rezerwatów - 863,30 ha,  lasów uznanych za ochronne - 10 448 ha, a lasów gospodarczych - 6 578 ha. Nadleśnictwo podzielone jest na dwa zdecydowanie odmienne przyrodniczo obręby: położony na południu obręb Gryfino oraz obręb Rozdoły obejmujący pasmo Wzgórz Bukowych (Puszcza Bukowa). Ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo choć w większości niedostępne są również tereny Międzyodrza (obszaru położonego pomiędzy Odrą Wschodnią i Zachodnią). Ciekawostką są najdalej na północ wysunięte w Polsce stanowiska roślinności kserotermicznej spotykane na niewielkich powierzchniach na krawędzi Doliny Dolnej Odry (rezerwat Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 66/16 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 13 września 2016 roku, Nadleśnictwo Gryfino podzielone jest na 12 leśnictw (Wełtyń, Borzym, Sosnowo, Gajki, Baniewice, Pniewo – obręb Gryfino; Śmierdnica, Klęskowo, Glinna, Kołowo, Binowo, Klucz – obręb Rozdoły).
Dominującym typem siedliskowym lasu jest las świeży (Lśw). Siedliska lasowe zajmują ogólnie 76 % powierzchni nadleśnictwa, a siedliska borowe - 17 %. Znaczny jest również udział siedlisk wilgotnych (Ol i OlJ) - 7 %.

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Gryfino ma charakter wielofunkcyjny i jest prowadzona z zachowaniem funkcji ochronnych i społecznych (środowiskotwórczych, ekologicznych i gospodarczych). W ramach zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez nadleśnictwo na podstawach ekologicznych tutejsze lasy podzielono na 3 grupy:
I - rezerwaty (zajmujące 4,18 % powierzchni nadleśnictwa),
II- lasy ochronne (zajmujące 60,53 %), do których należą m.in. lasy w miastach i wokół miast, cenne fragmenty rodzimej przyrody, lasy wodochronne oraz glebochronne, ostoje zwierząt, drzewostany nasienne,
III- lasy wielofunkcyjne (35,29 %).

Ideę zachowania trwałości i wielofunkcyjności lasów zapewnia również podział lasów nadleśnictwa na tzw. gospodarstwa. W każdym z gospodarstw planuje się odrębnie sposoby podejścia do użytkowania lasu (np. ilość drewna jaka zostanie pozyskana), tak aby zapewniały one prowadzenie gospodarki leśnej w pełnej zgodzie z naturą. Nadleśnictwo jest zatem podzielone na: gospodarstwo specjalne (S), wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O), wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G).

Podział na gospodarstwa w Nadleśnictwie Gryfino.

Gospodarstwo

Obręb Gryfino

Obręb Rozdoły

N-ctwo Gryfino

ha

%

ha

%

ha

%

Specjalne (S)

669,72

7,95

2073,20

23,44

2742,92

15,89

Lasów ochronnych (O)

1896,69

22,52

6769,90

76,56

8666,59

50,20

Lasów

gospodarczych (G)

Zrębowe (GZ)

1584,23

18,81

-

-

1584,23

9,18

Przerębowo-zrębowe (GPZ)

4270,29

50,72

-

-

4270,29

24,73

Razem

8420,93

100

8843,10

100

17264,03

100

 

Do gospodarstwa specjalnego (S) zaliczono:

- lasy w rezerwatach

- lasy w projektowanym rezerwacie przyrody "Kamienieckie Wąwozy"

- powierzchniowy pomnik przyrody "Krzywy Las"

- drzewostany cenne przyrodniczo,

- drzewostany o charakterze parkowym

- lasy uznane za ekosystemy referencyjne

- lasy uznane za strefy ochrony całorocznej ptaków drapieżnych

- drzewostany stanowiące siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A w obszarach Natura 2000

- lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych  (BMb, LMb, Lł, Ol3, OlJ)

- lasy na wyspach jeziora Wełtyń

- drzewostany z grodziskami

- wyłączone drzewostany nasienne

- drzewostany doświadczalne

- lasy wodochronne w strefie ochronnej ujęcia wody

- lasy obronne

- lasy stanowiące rezerwę drzewną.

Do gospodarstwa wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O) zaliczono lasy uznane za lasy ochronne, z wyjątkiem lasów ochronnych zaliczonych do gospodarstwa specjalnego.

Do gospodarstwa lasów gospodarczych o zrębowym sposobie zagospodarowania (GZ) zaliczono lasy na siedlisku Bs, Bśw, BMśw, BMw, Ol 1, Ol 2, nie ujęte w gospodarstwie lasów ochronnych i specjalnym, gdzie przyjęto zrębowy sposób zagospodarowania lasu.

Do gospodarstwa lasów gospodarczych o przerębowo-zrębowym sposobie zagospodarowania (GPZ) zaliczono lasy na siedliskach BMśw, LMśw, LMw, Lśw, Lw gdzie przyjęto przerębowo-zrębowy sposób zagospodarowania lasu nie ujęte w gospodarstwie lasów ochronnych, zrębowym i specjalnym.

Interaktywna, szczegółowa mapa zasięgu lasów administrowanych przez Lasy Państwowe, wraz z zasięgiem obszarów chronionych i opisem drzewostanów (opisem taksacyjnym):

http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy