Jarząbki – obszar leśny z istotnymi ograniczeniami

Od lat niesłabnącą popularnością na turystycznej mapie nadleśnictwa cieszy się obszar leśny zwany popularnie „Jarząbkami”. Stanowi go fragment terenu przylegający do południowego brzegu Jeziora Binowskiego. To urocze miejsce, z którego korzystają chętnie amatorzy spokoju i odpoczynku w zacisznej scenerii. Warto pamiętać, że na tym terenie obowiązuje zakaz używania otwartego płomienia. To las, więc  obowiązują tu zakazy wnikające z art. 30 ustawy o lasach z 1991 roku, w której czytamy m.in.:

W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

Poza tym na terenie „Jarząbków” nie ma również możliwości biwakowania, o czym stanowi wspomniany art. 30 ustawy o lasach:

1.  W lasach zabrania się:

1) zanieczyszczania gleby i wód;

2) zaśmiecania;

3) rozkopywania gruntu;

4) niszczenia grzybów oraz grzybni;

5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;

6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;

7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;

8) rozgarniania i zbierania ściółki;

9) wypasu zwierząt gospodarskich;

10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;

12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;

13) puszczania psów luzem;

14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Postój pojazdów możliwy jest wyłącznie bezpośrednio przy publicznej drodze dojazdowej do tej leśnej enklawy, bez możliwości wjeżdżania i parkowania na jej terenie.

Prosimy - pamiętajcie Państwo o tym odpoczywając.

Co tydzień porządkujemy to miejsce z ogromnych ilości odpadów. Prosimy zatem również - pomóżcie nam utrzymać ten piękny leśny zakątek w czystości. Zabranie „własnych” śmieci nie wymaga wiele trudu. Razem możemy więcej :-)...a i w lesie będzie milej spędzać czas.