Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Gryfino

Podstawy edukacji leśnej

Polityka Leśna Państwa – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 kwietnia 1997 roku wprowadziła w polskim leśnictwie pojęcie lasu wielofunkcyjnego, lasu postrzeganego jako złożony system wzajemnych powiązań budujących go elementów. Ustawa o lasach z 1991 roku o powszechnej dostępności lasów Skarbu Państwa gwarantuje społeczeństwu korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw płynących z pobytu w lesie i odpoczynku w naturalnym środowisku. Edukacja przyrodniczoleśna mająca na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu jest na stałe wpisana w działalność Lasów Państwowych. Zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na poziomie każdego nadleśnictwa zdefiniowane zostały w przyjętych Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku „Kierunkach rozwoju edukacji leśnej w Lasach Państwowych”. Programy edukacji leśnej społeczeństwa będące konsekwencją realizacji zapisów Zarządzenia wprowadziły do praktyki zawodowej leśników planowe działania edukacyjne.

Głównymi celami działalności edukacyjnej są:

  • - kształtowanie i promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • - kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej oraz
  • - współpraca z grupami zainteresowań.

Nasi goście

Od chwili powstania baza dydaktyczna nadleśnictwa wraz z rozbudowanym zapleczem infrastrukturalnym stała się obiektem dużego zainteresowania zarówno ze strony grup zorganizowanych jak i osób korzystających z walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasu we własnym zakresie Do najliczniejszych odbiorców należą: dzieci z grup przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, studenci, nauczyciele, uczestnicy prelekcji, konferencji, wykładów, leśnicy, turyści, mieszkańcy Gryfina, Szczecina, Pyrzyc, Stargardu Szczecińskiego i innych okolicznych miejscowości, a także coraz częściej gości z kraju i spoza jego granic. O dużym zainteresowaniu zainteresowaniu działaniami edukacyjnymi nadleśnictwa oraz potrzebie ich kontynuacji i rozwoju świadczyć może wzrastająca rokrocznie liczba uczestników zajęć. Od 1997 roku z oferty dydaktycznej skorzystało już blisko 300 tys. osób.