Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 123, łącznie zajmują 2,6 mln ha, z czego ponad 1,3 mln ha to grunty w zarządzie PGL LP.

Parki krajobrazowe na terenie Nadleśnictwa Gryfino zajmują powierzchnię 7021,22 ha, w tym: Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" pow. 6 962,24 ha, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry pow. 98,43 ha.

Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” utworzono w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania jego walorów krajobrazowych, w tym przyrodniczych i kulturowych.

Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym parku jest Rozporządzenie nr 10/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” (Dz.Urz. woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1052 z 2005 r.). Powierzchnia parku wg rozporządzenia wynosi 9096 ha (otuliny 11 842 ha). W granicach parku znajdują się grunty obrębu Rozdoły o powierzchni ogólnej 6 962,24 ha.

Celem ochrony parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych,
  • zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz,
  • rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego.

Park posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96, poz. 1777 z 2006 r.).                       

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry utworzono w celu zachowania terenów koncentracji walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i estetycznych o randze ponadregionalnej. Obszar parku obejmuje w niewielkim stopniu grunty obrębu Rozdoły, zajmujące terasę zalewową doliny rzeki Odry, na której wykształciły się olsy i łęgi. Obecnie obowiązującym aktem prawnym dotyczącym parku jest Rozporządzenie nr 9/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 45, poz. 1051 z 2005 r.)

Powierzchnia parku i otuliny wg rozporządzenia wynosi:

  • powierzchnia parku - 6009 ha
  • powierzchnia otuliny - 1140 ha

W granicach parku znajdują się grunty obrębu Rozdoły o powierzchni ogólnej 98,43 ha.

Celem ochrony parku jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez:

  • utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych,
  • zachowanie i wprowadzanie powszechnej dostępności walorów przyrodniczych i krajobrazowych, bez rozbudowywania infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz,
  • rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego.