Wydawca treści Wydawca treści

Przetargi

Przetargi, zamówienia, sprzedaż majątku, dzierżawy

  • Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne udzielane są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: DZ.U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 20/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 27 marca 2017 r., w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Gryfino.

Zamówienia publiczne Nadleśnictwa Gryfino publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Zamówienia publiczne" i są realizowane przez platformę: SmartPZP

Zamówienia publiczne archiwalne (wykonywane przed dniem 20.11.2020) znajdą Państwo na platformie ProPublico

  • Sprzedaż drewna, dzierżawy gruntów i inne przetargi

Informacje o pozostałych przetargach (ogłoszenia i wyniki) zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce - Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

  • Przetargi na sprzedaż majątku trwałego Nadleśnictwa Gryfino
Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Gryfino prowadzona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 (Dz.U.2007.532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.
 
Aktualne informacje na temat przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce - Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia
 
Sprzedaż innego rodzaju majątku niż wymieniony powyżej prowadzona jest w związku z §13.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692 ze zm) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993 nr 97 poz. 443 ze zm.).
 
Informacje na temat przetargów dotyczących sprzedaży majątku trwałego Nadleśnictwa Gryfino znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce - Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

Zamówienia publiczne BIP

 

Zamówienia publiczne realizowane przez Nadleśnictwo Gryfino publikowane są na platformie SmartPZP.

Powyższy dostęp tożsamy jest z zawartością zakładki zamówień publicznych Nadleśnictwa Gryfino w BIP.

 

Archiwalne zamówienia publiczne Nadleśnictwa Gryfino znajdziecie Państwo na platformie ProPublico.