Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Co możemy wspólnie?

Nadleśnictwo jest otwarte na współpracę i wspólną realizację zamierzeń promocyjno-edukacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami pragnącymi odkrywać tajemnice leśnych ostępów pozwala nam dzielić się doświadczeniami i służyć pomocą. Chętnie i nadal się uczymy więc miło nam nawiązywać wciąż nowe kontakty i doskonalić warsztat. Pracujemy w oparciu o różne formy zajęć, w tym:

ZAJĘCIA TERENOWE I KAMERALNE

Zajęcia terenowe i kameralne prowadzone są najczęściej w oparciu o istniejące obiekty edukacyjne nadleśnictwa oraz w miarę możliwości wybrane powierzchnie leśne, na których omawiamy konkretne zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej i ochrony zasobów przyrodniczych. Przed spotkaniem ustalana jest z opiekunem grupy tematyka zajęć, których poziom dostosowywany jest do wieku odbiorców, zapotrzebowania opiekunów i pory roku. Nadleśnictwo posiada autorskie scenariusze zajęć wraz z kartami pracy. Nawiązanie współpracy z wydawnictwami specjalizującymi się w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych z zakresu edukacji przyrodniczoleśnej zaowocowało wzbogaceniem zaplecza dydaktycznego o materiały i urządzenia przydatne zarówno w pracy terenowej, jak również kameralnej. Kompasy, lupy, zestawy do obserwacji wykorzystywane są podczas etapów terenowych. Zajęcia kameralne, rozpoczynające i kończące najczęściej etap zajęcć terenowych stanowią ich doskonałe uzupełnienie o informacje, nie możliwe do zaprezentowania w warunkach terenowych - przekazywane przy pomocy prezentacji multimedialnych, preparatów mikroskopowych, filmów itp. Nauczyciele i opiekunowie grup realizujący samodzielnie zajęcia edukacyjne w ramach zajęć w lesie mają możliwość wypożyczenia niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Istotną rolę w edukacji poznawczej pełni chętnie odwiedzany Ogród Dendrologiczny w Glinnej. Obiekt stanowi odrębny dział edukacji, w którym pracujemy z zestawem autorskich scenaruszy zajęć.

PROJEKTY EDUKACYJNE, SPOTKANIA EDUKACYJNO - PROMOCYJNE

Jedną z najefektywniejszych form edukacji, realizowanych przez nadleśnictwo są kompleksowe i wielowątkowe projekty edukacyjne. Skupiają one duże grono odbiorców i stanowią nietypową formę przekazywania treści. Posiadają charakter interdyscyplinarny, integrujący wiele dziedzin nauki. Przykładem takich projektu są m.in Mała Akademia Leśna czy Puszcza Bukowa - las wielu historii. Uczestniczymy również w licznych spotkaniach o charakterze promocyjno-edukacyjnym (przykładowo - Jarmark Bożonarodzeniowy, Leśne Pikniki Rodzinne. Posiadamy „Mobilną Zieloną Klasę” stanowiąca ciekawą formę stoiska edukacyjnego, wykorzystywanego w trakcie imprez plenerowych, targów, festynów. Nietypowa forma zastępująca klasyczne namioty wystawowe cieszy się powodzeniem wśród odwiedzających. Dodatkowym atutem „mobilnej zielonej klasy” jest jej wyposażenie, dzięki któremu możliwa jest realizacja ciekawych zajęć edukacyjnych.

WARSZTATY I PRELEKCJE

Celem spotkań warsztatowych i prelekcji adresowanych przede wszystkim do nauczycieli i opiekunów grup jest przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów leśnych, gospodarce leśnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie doboru optymalnych metod i form pracy w oparciu o obiekty dydaktyczne nadleśnictwa. Punkt Informacji Przyrodniczo – Leśnej w Glinnej jest również miejscem spotkań i wymiany poglądów oraz doświadczeń praktyków leśnych, pracowników administracji samorządowej, członków instytucji społecznych. W oparciu o Arboretum w Glinnej realizowane są wspólnie z: oddziałami Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetami III Wieku, Warsztatami Terapii Zajęciowych, Polskim Związkiem Niewidomych, Domami Pomocy Społecznej spotkania warsztatowe oparte na cyklu pór roku, których celem jest między innymi rozbudzenie twórczego myślenia, ukazanie piękna i zróżnicowania przyrodniczego, zachęcenie do spędzania wolnego czasu w oparciu o próby samodzielnej uprawy i hodowli drzew i krzewów oraz nie rzadko wymiana własnych sprawdzonych sposobów na piękne ogrody. Prezentacje walorów przyrodniczych i historycznych Puszczy Bukowej odbywają się natomiast w ramach programu „Przyroda na weekend”, realizowanego w szerokiej współpracy z wieloma instytucjami, nierzadko przy udziale inspirujących osób. W miesiącach zimowych organizujemy w siedzibie nadleśnictwa oraz w placówkach oświatowych zajęcia i zabawy dzięki którym las wkracza w przestrzeń ograniczoną czterena ścianami.

KONKURSY

Jesteśmy organizatorem lub współorganizatorem konkursów o tematyce dotyczącej lasu, gospodarki leśnej, historii obszarów którymi zarządzamy, ochrony przyrody. Celem działalności konkursowej jest: poszerzanie zainteresowań dzieci i młodzieży problematyką przyrodniczą, przybliżanie ekosystemów leśnych i pracy leśnika, zachęcenie do samodzielnych obserwacji i podejmowania działań zmierzających do poprawy niekorzystnych dla lasu zjawisk, kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego, promowanie historii i kultury która kształtowała się na obszarach leśnych.

SAMODZIELNA EDUKACJA TERENOWA, IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE

Ta forma działalności dydaktycznej ma na celu centralizację ruchu turystycznego na obszarze nadleśnictwa poprzez jego skupianie na obszarach interesujących pod względem przyrodniczym (głównie w obrębie Puszczy Bukowej), bez negatywnego wpływu na obiekty cenne, objęte ochroną. W miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego lokalizowane są oznakowane miejsca wypoczynku z wyposażeniem w postaci stołów i ław, tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz niekiedy miejsc na ognisko. Dzięki współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego ciekawe obiekty przyrodnicze oraz punkty terenowe na obszarze Puszczy Bukowej zyskały opisy w formie treści i zdjęć na tablic. Istotnym aspektem edukacji jest współpraca nadleśnictwa z licznymi organizatorami imprez sportowych i rekreacyjnych. Polega ona nie tylko na uzgadnianiu warunków przeprowadzania spotkań ale często również współorganizowaniu przedsięwzięć.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Przy Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej, w terminach udostępnienia obiektu funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej oferujący wydawnictwa i materiały o tematyce przyrodniczej, mapy turystyczne oraz pamiątki. W punkcie zasięgnąć można również informacji o działalności Lasów Państwowych w zakresie turystycznego udostępnienia lasów w Polsce. Nadleśnictwo Gryfino udziela porad z zakresu uprawy gatunków roślin ozdobnych oraz prowadzi wiosenne i jesienne akcje zachęcające do ich sadzenia. Wiosną w ramach akcji „Ogród pełen barw” oraz Dni Otwarte Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej im. prof. Jerzego Tumiłowicza, prezentowane są również gatunki drzew i krzewów oraz rośliny okrywowe i byliny stanowiące doskonałe uzupełnienie ogrodowych kolekcji dendrologicznych. Wspólnie z partnerami realizujemy nieszablonowe działalnia informacyjne.

Zapraszamy do współpracy i udziału w spotkaniach