Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego
dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów
na terenie Nadleśnictwa Gryfino

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 61/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 18 października 2021 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm., zwana dalej ustawą o lasach;
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2310), zwane dalej rozporządzeniem Ministrów w sprawie znaków.
6. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2311, zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków);
7. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021).

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez
Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino
b) użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego.
c) pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.

§ 4

1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń
pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem.
2. Poprzez wjazd na drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej TL-2 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego[1].

§ 5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:

1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane [2]:

a. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków [3] albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

b. tablicą informacyjną TL-2, zgodną ze wzorem przedstawionym w rozdziale 7.8. Księgi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.

c. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).

d. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).

2. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:

a. zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),

b. zaśmiecania terenu,

c. zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego,

d. wyprzedzania,

e. używania sygnałów dźwiękowych,

f. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

g. niszczenia mienia zarządcy drogi.

3. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności

związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem

pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.

4. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności

przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.

5. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca

się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 6

Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 7

1. Drogi leśne udostępnione mogą być krótkotrwale wyłączane z ruchu publicznego.
W okresie krótkotrwałego wyłączenia z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa
krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§ 8

1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on zostać usunięty na
zlecenie Zarządcy drogi.
2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na
parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy
drogi).
4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez
zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§ 9

1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego
regulaminu.
2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany
jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego
oświadczenia.

§ 11

Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na udostępnione drogi leśne jest zabroniony.

§ 12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. na podstawie Zarządzenia nr 60/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino z dnia 18 października 2021 r.

 

____________________________

[1] Art. 6 ust. 1. Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 143)

[2] Jeśli nie wskazano inaczej znaki i ich symbole, o których mowa w niniejszym regulaminie są tożsame ze znakami opisanymi w § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministrów w sprawie znaków

[3] Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków.