Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie na gruntach w zarządzie PGL LP znajduje się ponad 7 tys. o powierzchni ponad 30 tys. ha.

Foto Lidia Kmiecińska

Na terenie Nadleśnictwa Gryfino ustanowiono dwa użytki ekologiczne, o ogólnej powierzchni 2,07 ha, są to:

  • „Ptasia Łąka" o powierzchni 0,50 ha stanowiący fragment terenu o charakterze pastwiskowo-łąkowym porośnięty obecnie roślinnością krzewiastą i łąkową. Celem ochrony są siedliska ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi i łąkowymi.
  • "Trawiasta Dolina" o powierzchni 1,57 ha utworzony w celu ochrony płatów zbiorowisk roślinności kserotermicznej, na krawędzi Doliny Dolnej Odry.