Zasoby leśne

Dominującymi typami siedlisk w Nadleśnictwie Gryfino są siedliska lasowe (ponad 75 %), czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych /buk, dąb, klon, lipa itp./ 17 % stanowią siedliska borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych /głównie sosna/. Pozostałą powierzchnię nadleśnictwa /8 %/ – olsy, łęgi czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasów, prowadzona kiedyś pod kątem ochrony drzew będących cennym produktem i efektem wytworu natury i pracy leśnika, realizowana jest obecnie w odniesieniu do ochrony całych ekosystemów leśnych. Po latach doświadczeń i pracy wielu pokoleń leśników wiadomo jest dziś jak niezwykle ważne jest zachowanie całej różnorodności biologicznej jaką kryją nasze lasy.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla każdego nadleśnictwa co dekadę. Dokumenty te wykonują specjalistyczne jednostki (m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej). Plany urządzenia lasu, po przeprowadzeniu procedury konsultacji społecznych są zatwierdzane przez Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1501 rezerwatów w Polsce, większość to rezerwaty (1289) zlokalizowana jest na gruntach w zarządzie PGL LP. Łącznie zajmują one powierzchnie 124,8 tys. ha, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tys. ha.