Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Projekty

Nadleśnictwo Gryfino realizuje szereg projektów opartych na partnerstwie z podmiotami i instytucjami o zbliżonym profilu działalności przy zaangażowaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania

 

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 994 030,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu wynosi 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł

Zadania realizowane na terenie Nadleśnictwa Gryfino w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe - OPL" (zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020) polegały na budowie progu z materiałów naturalnych, którego zadaniem jest spowolnienie odpływu wód z obszaru występowania siedlisk przyrodniczych 7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska)

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 79 936 109,43 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu wynosi 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000,00 zł

W ramach projektu w 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Gryfino wyposażono dostrzegalnię przeciwpożarową w systemy zasilania OZE oraz kamery dalekiego zasięgu wraz z niezbędnym wyposażeniem do zdalnego sterowania i obserwacji ze stanowiska PAD. System ma zapewniać obserwację obrazów czasie rzeczywistym z archiwizacją i możliwością przeglądu zapisów.
 

Nadleśnictwo Gryfino wraz z 32 nadleśnictwami w Polsce, uczestniczy w projekcie LIFEPandionPL Nr LIFE15 NAT PL000819, realizowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pt. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Projekt realizowany jest w trzynastu obszarach Natura 2000:

Dolina Dolnej Odry PLB320003 (m.in. teren Nadleśnictwa Gryfino), Ostoja Cedyńska PLB320017, Ostoja Wkrzańska PLB320014, Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, Puszcza nad Gwdą PLB300012, Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, Puszcza Barlinecka PLB080001, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Puszcza Notecka PLB300015, Puszcza Piska PLB280008, Puszcza Borecka PLB280006, Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, zlokalizowanych na terenie czterech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- identyfikację i weryfikację stanowisk rybołowów oraz przesłanek stanowiących dla nich zagrożenie w ww. ptasich obszarach Natura 2000, poprzez szczegółową analizę stanowisk współczesnych, historycznych i potencjalnych;
- objęcie specjalną ochroną wszystkich stanowisk rybołowów poprzez ustanowienie społecznych opiekunów gniazd, którzy na zasadzie wolontariatu będą monitorować stanowiska rybołowa w określonych obszarach;
- objęcie monitoringiem satelitarnym 15 rybołowów (montaż loggerów gps.gsm) w celu określenia tras przelotów ptaków gniazdujących w Polsce;
- odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę sztucznych gniazd, jako sprawdzonej metody w Europie dla ochrony tego gatunku;
- zwiększenie bazy żerowej w ww. obszarach Natura 2000 poprzez zarybianie odpowiednimi gatunkami ryb zbiorników wodnych, stanowiących łowiska rybołowa;
- zawiązanie współpracy międzynarodowej ze specjalistami z Niemiec, Szwecji, Finlandii i Szkocji w celu wdrożenia najlepszych praktyk w ochronie rybołowa;
- organizację międzynarodowych konferencji i warsztatów w celu zwiększenia wiedzy o najlepszych praktykach ochrony rybołowa za granicami naszego kraju;
- opracowanie wytycznych dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom przeciwko przyrodzie „Wild Life Crimes”;
- wypracowanie wytycznych dla rybaków w rejonie występowania rybołowów;
- wypracowanie wytycznych dotyczących ochrony rybołowa na terenie Polski i Europy Środkowej, które w przyszłości będą podstawą do wprowadzenia strategii ochrony rybołowa;
- wzrost świadomości społeczeństwa na temat rybołowa, jego biologii i ekologii w wyniku edukacji i promocji gatunku.

Zakłada się, że efektem końcowym przedmiotowych działań będzie wzrost populacji rybołowa o 20% po zakończeniu projektu, w stosunku do liczebności populacji w 2014 roku (Life Nature and Biodiversity project application 2016; www.rybolowy.pl/).

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in. montaż 50 gniazd na słupach linii wysokiego napięcia oraz 232 gniazd na drzewach. W Nadleśnictwie Gryfino, w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, zostanie zamontowanych łącznie 6 gniazd na słupach wysokiego napięcia oraz 10 gniazd na drzewach. W pierwszym kwartale 2019 r. zostały zamontowane 4 platformy z gniazdami na słupach napowietrznych linii wysokiego napięcia Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) o napięciu 400 kV (linia relacji Krajnik – Vierraden) i 220 kV (linia relacji Krajnik – Glinki). Planowane kolejne 2 platformy zostaną umiejscowione na słupach napowietrznych linii wysokiego napięcia Enea Operator o napięciu 110 kV (linia relacji Dolna Odra – Widuchowa).

Razem dla przyrody i człowieka - w partnerstwie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

„Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – Etap I"

Projekt „Budowa, poprawa i promocja infrastruktury turystycznej w 6 parkach krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego w celu upowszechnienia wiedzy i wspierania zachowań proekologicznych – etap I" został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Beneficjentem głównym projektu było Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa  Zachodniopomorskiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2015 r i została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r.

Działania na terenie Nadleśnictwa Gryfino:

Wygoda, estetyka i funkcjonalność

Istotnym elementem projektu było wykonanie tras spacerowo-technologicznych oraz instalacji do nawadniania powstającej kolekcji okazów w nowej części Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej /powierzchnia włączona do Ogrodu w roku 2006/. Dodatkowo wykonano również poprawę utwardzenia sieci dróg i alejek w pozostałej części obiektu, osiągając tym samym wysoki komfort użytkowania, przyjazny wszystkim gościom.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Projekt przyjazny turystom

W ramach projektu:

 • odtworzone zostało wyposażenie obiektów zagospodarowania turystycznego w elementy małej architektury /9 miejsc postoju pojazdów i miejsc odpoczynku na obszarze Puszczy Bukowej wyposażono w wiaty, ławostoły, kosze, ogrodzenia, paleniska, ławki/

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

 • uzupełniona została informacja turystyczna na obszarze Puszczy Bukowej o tablice z wielkoformatowymi mapami turystycznymi /30 sztuk/ oraz głazy z inskrypcją turystyczną /40 sztuk/.

Foto Lidia Kmiecińska

Foto Lidia Kmiecińska

Współautorami koncepcji oraz autorami treści prezentowanych na głazach jest Stowarzyszenie Klub Kniejołaza ze Szczecina. Mapa turystyczna obszaru Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa użyczona została przez autorów: Edwarda Mich /DTP Kozienice/, Edwarda Zadorskiego

"Budowa infrastruktury turystycznej w parkach krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia antropopresji" to projekt, który powrócił w kolejnej  - II już odsłonie.

Jego realizacja na terenie Nadleśnictwa Gryfino przeprowadzona została w 2019 roku. W ramach projektu posadowione zostały w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej oraz w zasięgu obiektów edukacyjnych: wiaty turystyczne, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz ławostoły. Zamierzenie, którego beneficjentem głównym jest Województwo Zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego realizowane jest w szerokiej współpracy z licznymi podmiotami. Należą do nich wszystkie gminy i nadleśnictwa, zarządzające gruntami parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego. Umowę partnerską podpisało 32 Partnerów, w tym Nadleśnictwa: Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Mieszkowice, Połczyn, Gryfino, Kliniska, Barlinek, Choszczno, Łobez oraz Gminy: Barlinek, Barwice, Boleszkowice, Borne Sulinowo, Cedynia, Chociwel, Chojna, Czaplinek, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Mieszkowice, Moryń, Nowogródek Pomorski, Ostrowice, Pełczyce, Połczyn-Zdrój, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Trzcińsko-Zdrój, Węgorzyno, Złocieniec.

Głównym celem projektu (zgodnie z kryteriami dofinansowania) jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody.

Na gruntach zarządzanych przez beneficjentów, posadowiono:
- dużą infrastrukturę turystyczną w postaci: wież i platform widokowych, pomostów oraz małą infrastrukturę turystyczną obejmującą ponad 2000 elementów, w tym: wiaty, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławy, stoły, ławo-stoły, tablice i elementy edukacyjne oraz tablice urzędowe (granice parków krajobrazowych)
Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach projeku były działania promocyjne, w tym m.in. prelekcje i konferencje poświęcone idei projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa: Naturalne otoczenie.
Działanie 4.6 – Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu.
Główny cel: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Priorytet Inwestycyjny: 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.
Cel szczegółowy RPO WZ 20142020: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.