Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Gryfino

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1501 rezerwatów w Polsce, większość to rezerwaty (1289) zlokalizowana jest na gruntach w zarządzie PGL LP. Łącznie zajmują one powierzchnie 124,8 tys. ha, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tys. ha.

Rezerwat przyrody "Żródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego". Foto Zbyszek Pajewski

Rezerwat przyrody "Bukowe Zdroje im. prof. Tadeusza Dominika"
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 217,87 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - ficenotyczny zbiorowisk leśnych

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 219 z dnia 30.05.1956 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 marca 2017 r. Rezerwat utworzono w celu zachowania zespołu buczyny pomorskiej w różnych podzespołach, zespołu łęgu jesionowego oraz zespołu dąbrowy. Rezerwat położony jest w północno zachodnim krańcu Puszczy Bukowej na wzgórzach gęsto pociętych głębokimi dolinami. Na wierzchowinie i stokach oraz dnie dolin wykształciły się i kwaśne buczyny, kwaśne dąbrowy, grądy niskie, łęgi dolinkowe i źródliskowe. Drzewostany buduje głównie buk, dąb, jesion, olsza, grab, jawor. W podszycie dominuje buk, jesion, olsza, jawor. Z ciekawszych gatunków roślin występują tu: jarząb brekinia, barwinek pospolity, buławnik czerwony, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, kruszyna pospolita, kalina koralowa, żywiec cebulkowy, turzyca zgrzebłowata, przytulia leśna, przetacznik górski, skrzyp zimowy, zachyłka oszczepowata, pospolita, kokorycz wątła.


Rezerwat przyrody "Buczynowe Wąwozy im. Profesora Floriana Celińskiego"
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 56,38 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 220 z dnia 30.05.1956 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Rozporządzeniem nr 46/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. Rezerwat utworzono w celu zachowania kompleksu zbiorowisk leśnych, zwłaszcza lasu bukowego w różnych podzespołach, odmianach i facjach. Rezerwat znajduje się w środkowej części Puszczy Bukowej na północnych stokach wzgórz, pociętych głębokimi dolinkami. Na zboczach wąwozów i jarów oraz na dnie dolin wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, olsy, łęgi olszowo - jesionowe oraz zbiorowiska o charakterze grądu niskiego. Drzewostany tworzy głównie buk, olsza, dąb, jesion. W podszycie dominuje buk, jawor i jesion. Z ciekawszych roślin zielnych odnaleźć można tu: kruszczyka sinego, buławnika czerwonego, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, gwiazdnicę wielkokwiatową i bagienną, żywca cebulkowego, turzycę zgrzebłowatą, perłówkę zwisłą.


Rezerwat przyrody "Kołowskie Parowy im. Józefa Lewandowskiego"
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 24,32 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 221 z dnia 30.05.1956 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Zarządzeniem nr 12/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 marca 2008 r. Rezerwat utworzono w celu zachowania płatów podzespołu typowego buczyny pomorskiej wraz z typowym dla tego zespołu falistym terenem morenowym oraz charakterystycznym dla miejscowych warunków geologicznych zjawiskiem zanikającego potoku. Rezerwat położony jest w środkowej części Puszczy Bukowej na północnym stoku wzgórza przeciętego głęboką doliną. Na wierzchowinie i stokach wykształciły się żyzne buczyny a na dnie doliny łęgi olszowo - jesionowe oraz olsy. Drzewostan buduje głównie buk, olsza i jawor. W podszycie dominuje buk. Wśród ciekawych roślin runa występują tu: kruszczyk szerokolistny i siny, kruszyna pospolita, kalina koralowa, marzanka wonna, szczyr trwały czartawa pospolita, turzyca zgrzebłowata, zachyłka oszczepowata, kokorycz pusta i przytulia pospolita.

Rezerwat przyrody "Buczynowe Wąwozy im. prof. Floriana Celińskiego". Foto Zbyszek Pajewski
 

Rezerwat przyrody "Trawiasta Buczyna im. Profesora Stefana Kownasa"
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 78,52 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Został utworzony zarządzeniem MLiPD nr 223 z dnia 30.05.1956 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony płatów roślinności zespołu buczyny pomorskiej z perłówką jednokwiatową. Rezerwat znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Puszczy Bukowej i obejmuje równinne tereny nad rzeką Krzekną. Na płaskich obszarach u podnóża płaskowyżu wykształciły się żyzne i kwaśne buczyny, łęgi olszowo - jesionowe, olsy i kwaśne dąbrowy. Drzewostan buduje buk, dąb, olsza, jesion i jawor. Z roślin zielnych wymienić warto rosiczkę okrągłolistną, perłówkę jednokwiatową, skrzyp bagienny, gwiazdnicę bagienną, kokorycz wątłą, bobrek trójlistkowy, przytulię pospolitą, czworolist pospolity, kokorycz wonną.


Rezerwat przyrody "Źródliskowa Buczyna im. Jerzego Jackowskiego"
Rok utworzenia - 1956
Powierzchnia - 155,33 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 222 z dnia 30.05.1956 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. Rezerwat utworzono w celu zachowania lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego i o różnych odmianach typologicznych z bogatymi zbiorowiskami roślin zielnych w runie oraz dla zachowania bardzo rzadkiego zespołu lasu bukowego ze storczykami - buczyny źródliskowej. Rezerwat położony jest w południowym krańcu Puszczy Bukowej, na południowym stoku wału Wzgórz Bukowych. Na stokach wzgórz i płaskowyżu oraz w zagłębieniach terenu nad jez. Glinna wykształciły się żyzne buczyny, łęgi bagienne i źródliskowe oraz lasy dębowo-bukowe i olsy. Drzewostan buduje buk, dąb, olsza, jesion i grab. Z ciekawszych gatunków spotkać można tu: wiciokrzew pomorski, buławnika czerwonego, kruszczyka szerokolistnego, gnieźnika leśnego, porzeczkę czarną, kalinę koralową, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, gwiazdnicę bagienną, turzycę zgrzebłowatą, przetacznik górski, skrzyp zimowy, przylaszczkę pospolitą, zachyłkę oszczepowatą, kokorycz pustą, kokorycz wątłą, czworolist pospolity, perłówkę jednokwiatową.


Rezerwat przyrody "Osetno"
Rok utworzenia - 2008
Powierzchnia - 111,59 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - biocenotyczny i fizjocenotyczny biocenoz naturalnych i półnaturalnych

Ustanowiony Rozporządzeniem  Nr 44/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.11.2008 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2016 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych licznych stanowisk ciekawych gatunków grzybów, a także cech i procesów naturalnych dla wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi i estetycznymi kompleksu buczyn, łęgów, olsów źródliskowych, źródlisk, torfowisk i oczek wodnych.

 

Rezerwat przyrody "Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem"
Rok utworzenia - 1978
Powierzchnia - 4,39 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - krajobrazów

Został ustanowiony zarządzeniem MLiPD nr 158 z dnia 23.01.1973 r. Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony Rozporządzeniem nr 12/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 lipca 2002 r. Rezerwat utworzono w celu ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych - obiekt zabezpiecza roślinność kserotermiczną (sucholubną) na jej stanowisku, wysuniętym najdalej na północ kraju. W płatach murawowych odnaleźć można ciekawe gatunki ciepłolubne: ostnicę włosowatą, sasankę łąkową, kalinę koralową, kocanki piaskowe i wilżynę ciernistą, strzęplicę polską, pięciornik biały, przetacznik wczesny, tymotkę Boehmera, kłosownicę pierzastą, goździcznika wyciętego, topolę czarną, owsicę omszoną, klon polny.


Rezerwat przyrody "Kurowskie Błota"
Rok utworzenia - 1965
Powierzchnia - 98,43 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - faunistyczny, ptaków

Został utworzony zarządzeniem MLiPD nr 166 z dnia 10.10.1965 r. Rezerwat posiada plan ochrony zatwierdzony Zarządzeniem nr 15/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 marca 2008 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych ptaków, zwłaszcza czapli siwej oraz zachowanie w stanie mało zmienionym olsu wyróżniającego się dużymi walorami biocenotycznymi oraz naturalnymi procesami sukcesji leśnej.

Międzyodrze. Fot. Lidia Kmiecińska

Rezerwat przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej”
Rok utworzenia – 2023
Powierzchnia - 95,78 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - florystyczny

Został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2023 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej". Obiekt nie posiada jeszcze planu ochrony, ani zadań ochronnych. Rezerwat utworzono w celu utrzymania wyjątkowo licznej populacji kokoryczy drobnej Corydalis pumila, zachowanie i odtwarzanie naturalnych cech ekosystemów leśnych i odtwarzanie siedlisk roślinności kserotermicznej i psammofilnej (ciepłolubnej). Rezerwat przyrody poprzecznymi wąwozami, z licznymi wysiękami wód tworzących niewielkie strumienie. Na dwóch niewielkich polanach znajdują się murawy kserotermiczne i napiaskowe, między polanami ubogie florystycznie zarośla tarniny, na pozostałej powierzchni zboczy wykształcają się zbiorowiska w typie grądu z drzewostanami dębowymi i dębowo-bukowymi, w terasie zalewowej Odry w miejscach wyżej położonych rozwija się las łęgowy.

Rezerwat przyrody „Wysoka Skarpa Rzeki Tywy”
Rok utworzenia – 2023
Powierzchnia - 20,69 ha
Typ rezerwatu wg. dominującego przedmiotu ochrony - fitocenotyczny

Został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.01.2023 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kamienieckie Wąwozy im. prof. Janiny Jasnowskiej". Obiekt nie posiada jeszcze planu ochrony, ani zadań ochronnych. Rezerwat utworzono w celu utrzymania wartkiej, meandrującej rzeki o charakterze podgórskim, naturalnie wykształconych zbiorowisk leśnych, w tym łęgów olszowo-jesionowych, grądów z przytulią leśną Galium sylvaticum, żyznych buczyn, unikatowego krajobrazu głęboko wciętej doliny rzecznej oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin, w tym storczyków. Rezerwat rozciąga się w postaci wąskiego pasa, wzdłuż rzeki Tywy pomiędzy miejscowościami Żórawie i Żarówki. Rzeka Tywa w obrębie granicy rezerwatu ma długość ok. 2,5 km. Strome zbocza porośnięte są żyznymi i kwaśnymi buczynami, lasami grądowymi i klonowo- lipowymi; bystry nurt rzeki oraz zachowana w dobrym stanie roślinność sprawiają, że obiekt ten cechuje wiele ponadprzeciętnych walorów przyrodniczych, kwalifikujących się do ochrony rezerwatowej.