Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcze Szczecińskie

Leśne kompleksy promocyjne to duże, zwarte obszary lasu, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Dzięki LKP widać, że można osiągnąć kompromis między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: gospodarką leśną mającą na celu m.in. produkcję drewna, ochroną przyrody, badaniami naukowymi i szeroko rozumianą edukacją. Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Obszar LKP "Puszcze Szczecińskie" należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Pomorza Zachodniego. Testuje się tu nowe technologie leśne i szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia. LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. Warto podkreślić, że leśne kompleksy promocyjne to oryginalna, rodzima idea promowania ekologicznego leśnictwa.

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

Od prawieków las jest jednym z tych elementów środowiska, bez którego niemożliwe byłoby powstanie i rozwój ludzkiej cywilizacji. Jego znaczenie jeszcze bardziej wzrosło dzisiaj, gdy stał się głównym czynnikiem stabilizującym środowisko naturalne przed coraz silniejszymi negatywnymi oddziaływaniami cywilizacji. Przez tysiąclecia wydawał się niezmierzonym i niewyczerpanym źródłem niezbędnych człowiekowi pożytków, którego utrzymanie nie wymagało żadnych starań i zabiegów. Jednak dzisiaj zapewnienie jego trwałości uwzględniającej jego przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne wartości wymaga złożonych, wielokierunkowych działań. Przy jego realizacji specjalną rolę spełniają obejmujące obszar jednego lub kilku nadleśnictw Leśne Kompleksy Promocyjne. Zadaniem każdego z nich jest przybliżanie społeczeństwu wiedzy o lesie i jego racjonalnym zagospodarowaniu, a także testowanie i wprowadzanie do praktyki nowych zasad i metod zagospodarowania i wykorzystania zasobów leśnych.

Celem tworzenia Leśnych Kompleksów Promocyjnych są w szczególności:

- wszechstronne rozpoznanie stanu i dynamiki biocenoz leśnych,
- trwałe zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów lasu,
- integrowanie gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody,
- promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej,
- powadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa dla potrzeb gospodarki leśnej,
- jak najszersza współpraca ze społeczeństwem w zarządzaniu lasami,
- doskonalenie funkcjonowania Służby Leśnej i edukacja ekologiczna społeczeństwa

Utworzony Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 lipca 1996 r. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej", zmienił następnie nazwę na LKP „Puszcza Bukowa i Goleniowska" a Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 października 2004r. został powiększony o lasy Puszczy Wkrzańskiej i nadano mu nazwę LKP „Puszcze Szczecińskie". LKP "Puszcze Szczecińskie" położony jest w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i obejmuje swoim zasięgiem Puszczę Bukową w Nadleśnictwie Gryfino, południową część Puszczy Goleniowskiej w nadleśnictwie Kliniska, Puszczę Wkrzańską w Nadleśnictwie Trzebież, fragment Lasów Miejskich oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Świdwie. Jego łączna powierzchnia wynosi 61 070 ha.

Szczególnymi cechami LKP „Puszcze Szczecińskie" jest położenie w obrębie liczącej ponad pół miliona mieszkańców aglomeracji szczecińskiej, oraz duże znaczenie, jakie mają jego tereny w ogólnokrajowym systemie ochrony przyrody.

Przy Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych, firm zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, przemysłu drzewnego, oświaty. Jako organ doradczy, służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania LKP „Puszcze Szczecińskie".

Więcej o LKP Puszcze Szczecińskie